• Provedor Hato’o Rezultadu Servisu 2015 Ba Prezidente da Repúblika, Taur Matan Ruak

  Dili – iha loron 5 Janeiru 2016, Provedor Direitus Humanus no Justisa Dr. Silverio Pinto Baptista akompaña husi Dra. Jesuina. M. F. Gomes, MPA Adjunta Provedor ba área Boa Governasuan no Dr. Horacio de Almeida Adjuntu Provedor ba área Direitus Humanus, Diretor Jeral, Inspetor no Diretores Nasionais sira hasoru malu ho Presidente da Repúblika Sr. Taur Matan Ruak iha Palacio Prezidencial Prezidente Nicolau Lobato Aitarak Laran-Dili. Provedor Dr. Silverio Pinto Baptista hateten katak, objetivu Read more [...]
 • Diseminasaun Kna’ar Husi CAC, KFP no IJE Ba Funsionariu PDHJ

  Dili - Iha loron 14 Dezembru 2015, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Diresaun Governasaun Di’ak Departamentu Promosaun no Edukasaun (DPE) servisu hamutuk ho Comossaun Anti Corrupsaun (CAC), Komisaun Funsaun Públika (KFP) no Inspesaun Jeral do Estado (IJE) fahe informasaun konaba sira nia servisu ida-idak ba funsionariu PDHJ. Objetivu husi diseminasaun ne’e, mak atu hasa’e prestasaun servisu, responsabilidade, disiplina, integridade no desempeña sira nia funsaun ho loos no Read more [...]
 • Diskursu Provedor Direitus Humanus Iha Loron Internasional Direitus Humanus

  HO TEMA  “UZA ORSAMENTU ESTADU BA DEZENVOLVIMENTU HO EFISIÊNSIA NO EFIKÁSIA HODI HATÁN BA EMA HOTU NIA DIREITU EKONÓMIKU, SOSIAL NO KULTURA” Ohin loron espesiál ne’ebé internasionalmente ema hotu selebra loron Direitus Humanus. Tinan ida ne’e ita nia tópiku ka tema atu halo reflesaun mak oin sá utiliza orsamentu estadu ho efisiénsia no efikásia ba dezenvolvimentu no progresu sidadaun ida-idak ekonómikamente no sósiu-kultural. Ko’alia konaba Direitus Humanus, abrangente Read more [...]
 • PDHJ Fó Premiu Direitus Umanus Ba PNTL Munisipiu Liquiça

  Bobonaro - Selebrasaun loron internasional direitos umanus loron 10 Dezembru ba dala 67, PDHJ selebra hamutuk ho komunidade sira iha Suco Batugade, Posto Administrativo Balibo Munisipiu Bobonaro. Iha selebrasaun ne’e, PDHJ fó premio direitos umanus ba PNTL husi Esquadra Munisipiu Liquiça kona-ba PNTL sira nia prestasaun servisu durante tinan ida nia laran. Dr. Horacio de Almeida, Provedor Adjunto ba area direitos umanus hateten katak, kriteria hodi fó premio direitos umanus ba PNTL husi Esquadra Read more [...]
 • PDHJ Selebra Loron Internasional Direitus Umanus Ho Komunidade Suco Batugade

  Bobonaro - Loron 10 Dezembru nu’udar loron mundial Direitus Umanus. Nune’e internasionalmente nasaun tomak iha mundu inklui Timor-Leste selebra loron especial ne’e. PDHJ nudar Instituisaun nasional Direitus Umanus selebra loron importante ida ne’e hamutuk ho komunidade sira iha Suku Batugade, Posto Administrativu Balibo, Munisipiu Bobonaro. PDHJ deside tema ba loron importante refere atu halo reflesaun maka “Uza Orsamentu Estadu Ba Dezenvolvimentu Ho Efisiente No Efikas Hodi Hatan Ba Ema Read more [...]
 • PDHJ-MS no IJE Fó Treinamentu ba Funsionariu Ministério Saúde Bobonaro Iha Área Governasaun Di’ak

  Bobonaro- Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Diresaun Governasaun Di’ak servisu hamutuk ho Ministério da Saúde (MS) no Inspesaun Jeral do Estadu (IJE) hodi fó treinamentu durante loron 3 hahu husi loron 24 to’o 26 Novembru 2015 ba funsionariu Públiku sira iha Ministério Saúde Munisipiu Bobonaro. Provedora Adjunta  ba área Govenasaun Di’ak, Dra. Jesuina M. F. Gomes, MPA iha abertura ba treinamentu ne’e hateten katak, objetivu husi treinamentu ne’e atu hakbi’it Read more [...]
 • PDHJ Halo Audensia Públiku Ho Komunidade Covalima

  Covalima - Provedoria Diretos Humanos no Justiça(PDHJ) Diresaun Direitos Humanos Departementu Monitorizasaun no Advokasía  iha loron 18 fulan Novembru tinan 2015,realiza aktividade Audensia Públiku ho Komunidade nebe,é hela besik iha Fronteira. rezultadu monitorizasaun ne,é hare kona ba programa sisca, no  asesu ba Justiça iha area Fronteira, informasaun nebe,é ekipa rekoilha no rejultadu husi monitorizasaun ne’e maka hamosu audensia públiku ida atu bele tau idea hamutuk, hodi hare Read more [...]
 • Funsionáriu Públiku Persiza Kapasitasaun

  Covalima - Provedoria Direitos Humanos no Justiça(PDHJ) Diresaun Boa Governasaun, Deprtamento Promosaun no Edukasaun, iha loron 17-19 halao treinamentu ba kargus xefia, pesoal saúde, Ministériu Saúde iha Munisipiu Covalima. Tema husi  treinamentu hamutuk maka”Kapasita No Hasa’e Konesementu Funsionalímu Públiku iha area Saúde hodi promove Governasaun Diak.” Entertantu  Provedor  Dr. Silverio Pinto Baptista iha nia enserementu ba treinamentu durante loron tolu informa katak, hahalok Read more [...]
 • DPE-BG Entrega Relatoriu Treinamentu Ba Instituisaun PDHJ, ME no IJE

  Dili - Relasiona ho atividade treinamentu konjunta ne’ebé hala’o ona iha tinan 2014, husi koperasaun ho servisu hamutuk entre Instituisaun Provedoria dos Direitos Humanos (PDHJ), Inspesaun Jeral Ministério Edukasaun (IJ-ME) no Inspesaun Jeral Estadu (IJE) ba etapa daruak (II) realiza tiha ona kapasitasaun ba kargus diresaun no xefias Munisipiu 12 no Rejiaun Administrativa Espesial Oe-cusse Ambeno (RAEOA). Iha loron 19 Novembru 2015, Departamentu Promosaun no Edukasaun Diresaun Boa Governasuan Read more [...]
 • PDHJ Sei Halo Audensia Públika Konaba Rezultadu Monitorizasaun “Sistema Justiça”Iha Area Fronteira

  Dili - Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi Diresaun Direitus Humanus, Departamentu Monitorizasaun no Advokasia hala’o ona atividade monitorizasaun no produz relatoriu ida ho isi temátiku Sistema Jusitisa iha Área Fronteira “Direitu Komunidade Asesu ba Justisa iha Área Fronteira” ne’ebé komponente husi Direitu Sivil no Politiku. Dr. Silverio Pinto Baptista hateten katak, tuir rezultadu monitorizasaun ne’ebé realiza tiha ona husi ekipa Monitorizasaun sira hatudu Read more [...]