• Aprezentasaun RA 2017 Iha Plenaria PN

  Dili : Iha loron 16 Jullu 2018, Provedor Dr. Silvério Pinto Baptista akompaña husi Adjunta Provedor ba área Governasaun Di’ak, Sra. Jesuina M. F. Gomes, MPA, Secretario Executivo, Inspetor, Xefi Gabinete no kargu Diretores Nasional, iha oras tuku 3 loraik hakat ba uma fukun Parlamento Nasional hodi aprezenta aktividades Provedoria nian durante tinan 2017 iha plenaria ne’ebé lidera husi Vice Parlamento Nasional Sra. Maria Angelina Lopes Sarmento.

  Provedor Dr. Silvério Pinto Baptista hateten, relatóriu anual 2017 konaba atividades Provedor Direitus Humanus no Justisa nian ba Parlamentu Nasional sai hanesan observánsia formal husi obrigasaun normativa ida ne’ebé hakerek iha artigu 46º husi lei nú: 07/2004 konaba Estatutu Provedor Direitus Humanus no Justisa katak: “To’o loron 30 fulan Juñu tinantinan, Provedor Direitus Humanus no Justisa sei submete ba Parlamentu Nasional relatóriu detalhadu konaba ninia atividade no inisiativa sira inklui estatístika referente ba kazu no rezultadu sira ne’ebé hetan ona durante tinan ida nia laran, tuir kalendáriu sivil, ne’ebé ramata iha loron 31 fulan Dezembru”.

  Provedor, sente orgulho no haksolok tanba hamutuk ho nia kolaboradores husi Instituisaun ida ne’e bele kumpri no aprezenta tuir tempu no regularmente ba Parlamentu Nasional atividades ho asaun sira hotu ne’ebé implementa ona durante tinan 2017 nia laran.

  Provedor hatutan, relatóriu anual 2017 ne’e nia konteúdu no kompozisaun bazeia ba prioridades estratéjikas haat (4) respetivamente: 1. Autoridade públika iha konhesimentu di’ak konaba direitus humanus no boa governasaun, 2. Asegura PDHJ nia kapasidade no independénsia hodi garante implementasaun ba nia mandatu ho di’ak, 3. Ema vulnerável sira iha protesaun hasoru abuzu direitus humanus no bele hetan asesu di’ak ba atendimentu públiku ne’ebé di’ak, no 4. Autoridade sira bele halo prevensaun no koresaun ba violasaun prinsípius Direitus Humanus no Boa Governasaun.

  Husi prioridades estratéjikas haat (4) ne’e konkretiza ba iha programa importante lima (5) nomeadamente: 1. Formasaun/treinamentu konaba direitus humanus no boa governasaun, 2. Investigasaun ba kazu sira konaba violasaun direitus humanus no prinsípius boa governasaun, 3. Fiskalizasaun/monitorizasaun ba Instituisoens Públikas, 4. Governasaun Di’ak no Jestaun Institusional, 5. Implementasaun ba programa Government to Government (G2G) apoiu husi USAID no NZaid liu husi sesaun sosializasaun konaba direitus humanus no boa governasaun.

  Iha aprezentasaun relatoriu anual 2017 nian iha plenaria PN, Deputados balun kontente no orgulhu ho servisu Provedoria nian durante tinan ida nia laran, nomos balun husu nafatin ba Provedor ho ekipa tomak hodi kontinua esforsu hodi atende sidadaun sira nia keixas.