• PDHJ Entrega Relatorio Monitorizasaun Ba MS

    Date ; 17-09-2013 Dili- Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi Diresaun Nasional Direitus Humanus (DH) Departamento Monitorizasaun no Advokasia (DMA), iha loron 16 Setembru 2013, entrega relatorio monitorizasaun ba Ministerio da Saude (MS) konaba rezultado atividade monitorizasaun ba asuntu saude iha Distrito 3 hanesan Distrito Ermera, Viqueque no Distrito Bobonaro, ne’ebe hala’o iha fulan Marsu, Abril no Junhu 2013. Xefi Departamento Monitorizasaun no Advokasia, Silvino Read more [...]
  • PDHJ Organiza Cerdas Cermat Ba Estudantes Sekundaria Iha Dili

    Data 06-12-2007 Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi Divizaun Direitos Humanos iha loron 06 Dezmebro hala’o cerdas cermat ba estudantes sira husi eskola Sekundaria iha Kapital Dili iha Salaun Parokial Becora. Cerdas cermat ne’e organiza husi PDHJ, UNMIT, Fokupers, ICMC, Gabinete Primeiru Ministru (GPM) Asosiasaun HAK no Ministeriu Edukasaun no Kultura. Atividade ne’e nu’udar parte ida husi atividade sira seluk atu selebra loron direitos humanos ba dala 50 ne’ebé Read more [...]