• pdhj husu parpol simu rezultadu eleisaun

  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) husu lider partido politika atu simu rezultadu eleisaun ho fuan no laran hodi garante paz no estabilidade iha nasaun ne’e. Adjuntu PDHJ ba area direitus humanus Dr. Silveiro Pinto Baptista hatete, tempu to’o ona Timor-Leste (TL) hatudu ba mundu katak Timor mos bele lidera nia eleisaun ne’ebe kredivel , segredu, demokrasia hodi hili nia Governo atu ukun iha tinan lima mai. “Iha oportunidadade ida ne’e, hau husu ba lider partidu politiku Read more [...]
 • pdhj simu lamentasaun husi komunidade konaba hatoó kesar bainhira mosu efensas eleitoral

  Date ; 22-06-2012 Dili- Ekipa monitor PDHJ iha Distritu Ermera simu lamentasaun husi komunidade sira katak komunidade sira iha Distritu refere barak maka la hatene kona-ba mekanismu hatoó kesar kuandu mosu ofensas eleitoral. Padre Paroquia Distrito Ermera, Lourensu de Deus hateten ba ekipa monitorizasaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) katak, servisu husi Comisaun Nasional da Eleisaun (CNE) no Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) ladun servisu maximu to’o iha Read more [...]
 • fp no labarik involve iha kampaña elpar

  Date : 20-06-2012 Covalima –Kampaña partido Fretilin iha Kampo Ladi, Suco Kamanasa Distrito Covalima, ekipa monitorizasaun husi Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) identifika katak Funsionario Publiku (FP) husi Ministerio da Edukasaun (ME) liu husi profesores balun husi eskola sekundario Seran Kotek no mos  labarik barak mak involve iha  aktividade kampaña. Tuir observasaun husi ekipa monitorizasaun iha Distrito Covalima katak, partido Fretilin hahu kampaña komesa ho mobiliza Read more [...]
 • PDHJ Involve Iha Produs Buletin de Votos Iha Kupang-Indonesia

  Date : 18-06-2012 Dili- Ekipa husi Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) kompostu husi Claudio do Rego, Directur Diresaun Asistensia Públika (PDHJ), Eusebio da Costa, Inspector Jeral (PDHJ) no Manuel Maia iha loron 14 Juñu 2012 desloka ba Kupang-Indonezia hodi halo akompañamentu ba produs bulletin de votos ba eleisaun Parlamentar iha loron 7 Jullu 2012. Dr. Rui Pereira dos Santos, Provedor Interino hateten katak, involvimentu Provedoria dos Direitus Humanos e Justiça hanesan instituisaun Read more [...]
 • pdhj nia monitorizasaun iha partido balun obriga komunidade atu rejistu ba sira nia partido

  Date : 15-06-2012 Dili- Bazeia ba informasaun ne’ebé  ekipa monitor Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) iha Distritu Lautem simu husi komunidade sira iha Aldeia Nakroma Suku Fuiloro katak, iha partidu politik balun tama sai uma hodi obriga komunidade sira iha aria refere atu rejistu ba partidu refere. Nune,e mós Partidu refere promete ba komunidade sira katak, wainhira partidu ne’e manan iha eleisaun Parlamentar 2012, kada familia ida sei hetan osan ho montante $ 300.00 kada Read more [...]
 • pdhj sei hatoó rekomendasaun ba ministeriu relevantes kona-ba utiliza patrimonio estado iha kampaña parlamentar

  Date ; 14-07-2012 Viqueque - Tuir Monitorizasaun husi ekipa Monitoring Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) iha aktividade kampanha Eleisaun Parlamentar (ELPAR) ba partido CNRT  ne’ebe hala’o iha Distrito Viqueque Villa iha loron 12 Junhu 2012 utiliza patrimonio do estadu mak hanesan  kareta ne’ebe utiliza husi membrus deputadus balun iha Parlamento Nasional husi bankada CNRT ho naran inisial xxx  ho numeru matrikula MP 88,52 no  mos iha kareta balun ne’ebe la uza xapa matrikula Read more [...]
 • partidu balun sei uza patrimonio do estadu no ladun konsidera cne nia servisu

  Date : 11-06-2012 Dili – Tuir ekipa monitorizasaun husi Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) ba aktividades kampanha Eleisaun Parlamentar iha Distrito Baucau nota katak, iha partidu politiku balun ne’ebe hala’o aktividades kampaña ladun konsidera servisu Comisaun Nasional Eleisaun (CNE) tamba wainhira atu muda orariu  no fatin kampaña laiha konhesimentu ba CNE Distrito Baucau, tan ne’e susar ba CNE Distrito atu halo observasaun kampaña ne’ebe partidu sira hala’o, nune’e Read more [...]
 • feto tl iha progresu

  Date : 4-06-2012 Dili – Tuir Instituisaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) nia hare ba situasaun feto  iha nasaun foun Timor-Leste iha tinan 10 nia laran iha progresu bo’ot iha area hotu-hotu maski nia dezenvolvimentu  iha aspeitu ida no aspeitu seluk la hanesan maibe hanesan iha area edukasaun feto maluk barak mak eskola to’o ona nivel Universidade ho percentajen  ne’ebe bo’ot no numeru feto ne’ebe envolve iha vida politika mos as. “Ita bele hare besik 29.2% tur Read more [...]
 • fp – labarik involve nafatin iha kampanha

  Date : 3-06-2012 Dili – Tuir  rezultadu ekipa monitorizasaun  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) ba aktividades kampanha iha territorio laran, ekipa monitor PDHJ identifika katak durante oras de kampanha iha partisipasaun Funsionarius  Publikus no partisipasun labarik kontinua a’as. Iha dia 01 Jullu,  Partido Democratico (PD)  halao atividades kampanha politika iha Campo Futebol Lospalos Vila iha involvimentu funsionarius publikus tamba aktividade kampanha ne’e iha loron Read more [...]
 • pdhj aprezenta rezultadu peskija

  Date :  30-05-2012 Dili – Iha tinan 2011 nia rohan to’o iha fulan Abril 2012, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Diresaun Nasional Direitus Humanus liu husi Departemento Monitorizasaun no Advokasia halo peskija ba eskola ensino baziku iha Distrito 3 mak hanesan Distrito Dili kompustu husi Eskola Ensino Baziku Filial Marinir, Ensino Baziku Filial Bebonok no Ensino Baziku Central Esperansa da Patria Becora, Distrito Manufahi kompustu husi Ensino Baziku Central Daisua, Ensino Baziku Read more [...]