• Funsionario Foun PDHJ Tuir Formasaun

  Date :  23-05-2012 Dili – Molok atu hala’o funsaun hanesan servidor povo no estadu iha nasaun demokratiku  ne’e, Funsionariu Públiku (FP) foun ne’ebe foin hetan rekrutamentu husi Komisaun Funsaun Públiku (KFP) iha tinan kotuk  hodi hala’o servisu iha Instituisaun Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) tuir programa formasaun durante loron 3 hahu husi loron 14 to’o 16 Maiu 2012 iha edifisiu PDHJ Caicoli-Dili. Objectivu husi programa formasaun ne’e, atu fo koñesimentu Read more [...]
 • pdhj kapasita membrus pntl foun

  Díli – Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) liu husi Diresaun Direitus Umanus Departementu Promosaun no Edukasaun servisu hamutuk ho UNMIT parte direitus umanus kapasita membrus Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) foun sira liu husi treinamentu. Marina Bernadina Gaio treinadora husi PDHJ no atual  Chefe Departementu Promosaun no Edukasaun hateten, objectivu husi kapasitasaun ne’e atu fo koñesimentu  konaba direitus umanus em jeral  ba membrus polisia foun sira ne’ebe agora Read more [...]
 • pdhj kapasita membrus pntl foun

  Date :   14-05-2012 Díli – Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) liu husi Diresaun Direitus Umanus Departementu Promosaun no Edukasaun servisu hamutuk ho Akademia da Polisia kapasita membrus Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) foun sira liu husi treinamentu. Marina Bernadina Gaio treinadora husi PDHJ no atual  Chefe Departementu Promosaun no Edukasaun hateten, objectivu husi kapasitasaun ne’e atu fo koñesimentu  konaba direitus umanus em jeral  ba membrus polisia foun sira Read more [...]
 • pdhj kapasita membrus pntl foun

  Date :  14-05-2012 Díli – Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) liu husi Diresaun Direitus Umanus Departementu Promosaun no Edukasaun servisu hamutuk ho Akademia da Polisia kapasita membrus Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) foun sira liu husi treinamentu.   Marina Bernadina Gaio treinadora husi PDHJ no atual  Chefe Departementu Promosaun no Edukasaun hateten, objectivu husi kapasitasaun ne’e atu fo koñesimentu  konaba direitus umanus em jeral  ba membrus polisia foun Read more [...]
 • pdhj partisipa annual meeting icc iha geneva

  Date : 04-05-2012 Geneva – Provedor de Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) Dr. Sebastião Dias Ximenes  hato’o aprezentasaun konaba NHRI and Transitional Justice  durante sesaun 25 th Annual Meeting of the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) iha Geneva iha loron 22  Marsu  2012. Provedor hatutan, PDHJ partisipa ICC Annual Meeting tinan ne’e, no mos iha tinan kotuk  Provedor halo aprezentasaun iha ICC Annual Read more [...]
 • pdhj simu funsionariu foun 32

  Date :  03-05-2012 Dili – Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) hanesan instituisaun independente ho ninia funsaun atu proteje no promove direitus humanus no promove boa governasaun iha nasaun demokratiku ne’e, aumentan tan funsionarius publiku foun hamutuk 32 hafoin tuir rekrutamentu husi Komisaun Funsaun Públiku iha tinan kotuk. Provedor de Direitus Humanus no Justisa  Dr. Sebastião Dias Ximenes hateten ba funsionariu foun katak instituisaun PDHJ hanesan instituisaun independente Read more [...]
 • pdhj lamenta ho hahalok violensia hasoru staf pdhj iha watulari

  Date :  20-04-2012 Dili : Provedor de Direitus Humanus no Justisa, Dr. Sebastião Dias Ximenes lamenta no triste ho hahalok violensia husi attitude autor balun neébé taá kareta PDHJ iha loron 17 Abril 2012 iha Makadiki Sub-Distrito Watulari  Distrito Viqueque. Iha akontesimentu neé funsionariu PDHJ neébé lori kareta hetan kanek iha tilun tahan no hasan. Dr. Sebastião Dias Ximenes, Provedor hatoó lia hirak neé. Entretantu ekipa monitorizasaun husi PDHJ neébé halaó monitorizasaun iha Read more [...]
 • pn-stae iha poder altera lei eleitoral

  Date:  21-03-2012 Dili- Parlamento Nasional (PN) no Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE)  iha poder atu halo alterasaun ba lei eleitoral ne’ebe prejudika komunidade inklui estudante sira iha primeira vota eleisaun Prezidensial. “PN ho STAE tenki altera lei ne’e, para iha eleisaun mai, estudante  sira labele halai tun sae, tamba deit hakarak vota,” Provedor Interino Dr. Pereira dos Santos fo sai kestaun ne’e ba jornalista liu husi konferensia imprensa iha edifisiu PDHJ Read more [...]
 • pdhj husu ekipa susesu kaprez kontrola apoiantes no simpatisantes

  Date : Dili - Provedor de Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) Dr. Sebastião Dias Ximenes, husu ba funsionarius públikus sira no autoridades publikus iha Distritu sira no Sub-Distritu sira atu halaó knar tuir lei neébé vigora iha nasaun laran. “Haú husu ba funsionariu publiku sira atu halaó knaar ho imparsial no independente hanesan servidores estadu nian la bele sai fali ekipa susesu no jurkam ba kandidatos Presidente sira”, Hateten Provedor bainhira hala’o monitorizasaun ba aktividades Read more [...]
 • apoiantes kaprez utiliza ekipamento estadu halo kampaña

  Date ; 09-03-2012 Dili – Tuir monitorizasaun husi ekipa Provedoria dos Direitos Humanos e  Justiça (PDHJ) iha loron 5 to’o 8 Marsu 2012 ba aktividades kampaña husi kandidatus Presidente (KAPREZ) ba periodo 2012 – 2017  iha Distrito 12 sei kontinua utiliza ekipamentus estadu mak hanesan motorizadas no kareta hodi hala’o kampaña nomos iha violasaun ne’ebe mak mai husi ekipa team suksesu Nasional KAPREZ balun hodi insulta  KAPREZ balun ne’ebe la iha uma lisan. Nune’ e mós identifika Read more [...]