• Dili, 10 Maiu 2024 – Provedór Adjunto Boa Governasaun, Rigoberto Monteiro, akompaña husi Sekretáriu Ezekutivu, Ambrosio Graciano Soares, ho Tékniku Enjeñaria na’in rua, marka prezensa iha Konsellu Administrasaun Fundo Infraestruturas (CAFI), hodi prienxe pre-reuniaun CAFI ho Diretór CAFI ho nia ekipa hodi ko’alia kona-ba, pedidu aprovasaun ba konfirmasaun finansiamentu no autorizasaun despezas projetu FI 2024 ba lista kontrusaun no supervizaun ba konstrusaun edifísiu foun PDHJ.