• Ekipa SEANF Realiza Enkontru Servisu Tekniku Ba Dala Uluk

  Dili : Durante loron 2 hahu husi ohin Quarta Feira 24-25 Abril 2019, Provedoria dos Direitos humanos e Justiça (PDHJ) realiza enkontru ba dala uluk ho ekipa servisu tekniku South East Asia National (National Human Righst Institution) Forum (SEANF), ne’ebe mai husi instituisaun Direitus Umanos.
  “Ne’e hanesan enkontru rutina, servisu tekniku ba dala uluk ne’ebé sempre realiza tinan-tinan ho objetivu atu hametin liu tan SEANF hanesan órgaun independenti no organizasaun ne’ebe professional, Promove estabilidade no hametin NHRIs iha rejiaun aziátiku tuir akordu Prinsípiu Paris nian, Mobiliza rede servisu ho instituisaun akadémiku, instituisaun non govermental no organizasaun sosiedade sivíl, governantes aziátiku no organizasaun direitus humanus internasionál, liu-liu APF no ICC, Rekomenda leis, polítika, no remédiu ne’ebé sai hanesan sá sukat hodi respeitu, proteje, promove no responde ba direitus humanus entre rejiaun aziátiku tuir akordu no standar direitus humanus internasionais inklui foti asaun kolektivu ne’ebé efektivu hodi responde urjente ba isu-isu direitus humanus,”Hateten Provedora Jesuina Maria F. Gomes, iha JL Villa. Loron (24/04/2019).
  Tanba SEANF ne’e rasik mosu atu hare ba situasaun direitus humanus iha sub-regional, hare ba isu sira direitus humanus nian ne’ebé akontese iha nivel nasionál no nivel regional, atu follow-up servisu ne’ebé mak NHRIs sira halo ba isu sira direitus humanus nian.
  SEANF estabelese liu husi akordu ba Kooperasaun iha Bali, Indonesia, Iha loron 28 fulan Juñu tinan 2007 ne’ebe estabelese husi Instituisaun Direitus Humanus 4 hanesan : Indonesia, Malaysia, Philipina no Thailandia no Timor Leste rasik involve hanesan membru SEANF Iha fulan Novembru tinan 2010 hafoin 2012 Myanmar mós tama hola parte iha hanesan membru ba SEANF.
  Vizaun husi SEANF ni’an maka Liu husi komitmentu no servisu SEANF sai hanesan Instituisaun ida hodi dezenvolve komunidade iha área direitus humanus nian iha parte respeitu, promove no responde ba igualdade no nia Misaun atu hametin liu tan kredibilidade, independenti no servisu organizaun nian ho efetivu hodi hare ba sosiedade ninia direitus humanus hanesan: respeitu, proteje no hakonu direitus humanus entre nasaun, rejiaun no komunidade internasionál.
  Tanba ne’e hanesan ekipa servisu tekniku SEANF kada tinan ida-ida sei realiza enkontru tekniku dala rua no annual meeting dala ida. Enkontru ne’e rasik kada tinan-tinan sei rotasaun iha nasaun-nasaun, ba tinan ida ne’e Timor leste mak sai uma na’in ba iha SEANF meeting.
  Ne’eduni depois de enkontru ida ne’e sei realiza tan enkontru servisu tekniku dala ida iha fulan Julho hafoin Outubro mak foin hakat ba annual meeting.