• Embaixador UE Hasoru Malu Ho Provedor

    Dili : Iha loron 27 Marsu 2017, Embaixador, Xefe Delegasaun União Europea, Sr. Alexandre Leitão ho ekipa hasoru malu ho Provedor Dr. Silverio Pinto Baptista akompaña husi Sr. Secretariu Ezekutivu no Sr. Xefe Gabinete Provedor iha salaun Biblioteka PDHJ Caicoli-Dili. Ho objetivu atu hametin kooperasaun servisu no mos atu fahe informasaun kona-ba situasaun direitus umanus iha Timor-Leste. Iha enkontru ne’e mos, Provedor esplika kona-ba servisu Provedoria nian ne’ebé hala’o dadaun ne’e, liu-liu liga kona-ba monitorizasaun ba atividade kampaña to’o loron eleisaun prezidente. Aleinde ne’e mos informa mos kona-ba progresu servisu Provedoria nian.