• ESTADU EMERJÊNSIA: Eskola balun laiha fasilidades ba prevensaun Covid-19, bainhira re-ativa prosesu aprendizajen

  Lequidoe, 16 Juñu 2020. Maske governu planu atu re-ativa feskola iha Timor Laran tomak, maibé ekipa fiskalizador PDHJ iha Dili, liu husi monitorizasauni identifika katak, eskola balun laiha fasilidades ba prevensaun Covid 19 durante iha Estadu emergensia (EE) datoluk. Koordenador Eskola Basika, Filial Fahi-Soi, Lequidoe, esplika ba ekipa fiskalizador Iha loron 16 juñu 2020 katak, tuir planu escola refere sei re-ativa fila fali iha loron 19 Juñu 2020 maibé eskola sei enfrenta problema balun mak material ba prevensaun Covid-19 hanesan sabaun fase liman no maskra ne’ebé estudante sira atu uza.

  Koordenador Eskola Basika, Filial Fahi-Soi esplika liu tan katak, iha semana kotuk parte eskola re-ativa ona eskola maibé estudante sira ba halo limpeza jeral iha resintu eskola nian. Nune’e mos dirijentes eskola kontinua fó avisu ba estudante sira atu uza nafatin maskra maske estudante sira sosa rasik tanba eskola rasik seidauk iha fasilidade mensionadu atu fornese ba estudante sira. Profesore sira mos fó orientasaun nafatin ba estudante sira atu mantein distansia sosial iha area escola no mos fatin seluk.

  Koordenador ne’e hatutan parte eskola sei haree regras kona-ba fasilidade fase liman ho sabão, estudante sira ema nain hira mak sei tur iha sala laran no mos iha prosesu aprendizajen sei presiza horas hira. Durante EE eskola hetan ona apoiu husi parte Igreija no Plan Internasional hanesan fasilidade fase liman (sabaun) no seluk tan. Nia hatutan resintu eskola Fahi Soi utiliza husi eskola rua hanesan parte dader utiliza hodi halo prosesu aprendizajen ba estudante Eskola Primária no parte loron-kraik sei utiliza husi estudante Eskola Secundária.

  Koordenador eskola rekoñese katak, difikuldades ne’ebé eskola hasoru mak to’o ohin loron parte Ministeriu Edukasaun no Desportu (MED) seidauk halo vizita ba eskola refere nomos parte Saúde seidauk to’o iha area eskola hodi fornese maskra ba professor sira.

  Iha parte seluk, Koordenador Eskola Secundaria hateten, iha semana kotuk estudante sira halo ona limpeza jeral iha resintu eskola nian. “Husi parte eskola sempre fó avisu ba estudante sira atu uza nafatin maskra, maske sosa rasik. Nomos fó avisu ba estudante sira hodi mantein distansia bainhira tama iha area eskola no mos fatin seluk nune’e tama no sai husi eskola tenke fase liman ho sabaun, dehan Koordenador Eskola Sekundaria Lequidoe”.

  Koordenador eskola dehan liu tan tuir planu hahu iha loron 19 Juñu 2020 sei re-ativa eskola, nune’e sei hare regras prosesu aprendisajen. Durante EE eskola hetan apoiu husi parte Igreija no Plan Internasional hanesan fasilidade fase liman no sabaun maske nune’e laiha ekipamentos hodi koko temperatura ba alunu sira.