• Estadu Emerjênsia Loron da-tolu no da-haat: Keixa husi Reprezentante Loja iha Timor-Plaza

    Reprezentante Loja bot sira iha Timor-Plaza aprezenta keixa ba PDHJ katak PNTL Munisípiu Dili haruka sira taka hotu loja hahu husi loron segunda-feira data 30 marsu 2020 no autoriza deit estabelesimentu komersiais hanesan supermercado no farmásia mak bele loke. Loja sira seluk iha Timor-Plaza  tenki taka maski loja sira ne’e kumpri ona rekezitus iha Dekretu Governu N.3/2020 artigu 22.o hanesan tau fasilidade fase liman (bee ho sabaun) iha entrada loja nian, inklui uja máskara. Orden haruka taka loja ne’e akontese mos ba maioria loja hotu iha sidade Dili. Asaun PNTL Munisipiu Dili ne’e la kumpri artigu 22.o Dekretu Governu N.3/2020 tanba artigu ne’e  koalia kona-ba Regra asesu ba loja sira no fatin prestasaun servisu, no artigu ne’e la espesifika tipu estabelesimentu komersiais ne’ebe mak bele loke ou lae. 

    Iha loron 31 fulan  Marsu tinan 2020, Provedora Direitus Umanus no Justisa hato’o kedas karta ba SE Primeiro Ministro VIII Governo Konstitusional hodi informa akontesimentu ne’ebe temi iha leten no rekomenda ba Governu hodi hadia defisiensia hirak ne’e no halo diseminasaun Dekretu Governu N.3/2020 ba iha PNTL atu fasilita diak liu tan PNTL nia servisu hanesan autoridade Fiskalizador. 

    Iha loron hanesan, ekipa fiskalizador husi PDHJ mos kordena kedas ho Segundo Komandante PNTL Munisipiu Dili, ne’ebé konfirma katak PNTL Munisipiu Dili orienta ona ba loja hotu iha Timor-Plaza no estebelesimentu komersiais seluk iha Dili atu kontinua loke nafatin durante tempu estadu de-emerjênsia, maibe tenki halo tuir regras iha artigu 22.o Dekretu Governu N.3/2020.  To’o notisia ne’e fo sai, fiskalizador PDHJ nian observa katak loja ida rua iha Timor-Plaza hahu loke ona no balun dehan só aban mak loke.

    *Fim. Kontaktu: 77131982