• fp – labarik involve nafatin iha kampanha

  Date : 3-06-2012

  Dili – Tuir  rezultadu ekipa monitorizasaun  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) ba aktividades kampanha iha territorio laran, ekipa monitor PDHJ identifika katak durante oras de kampanha iha partisipasaun Funsionarius  Publikus no partisipasun labarik kontinua a’as.

  Iha dia 01 Jullu,  Partido Democratico (PD)  halao atividades kampanha politika iha Campo Futebol Lospalos Vila iha involvimentu funsionarius publikus tamba aktividade kampanha ne’e iha loron Domingo ka loron feriadu. Nune’e mos la iha sasan estadu nian (kareta motor guverno) mak utiliza hodi tuir kampanha refere.

  Maske iha fatin kampanha PD la iha patrimonio estadu nian, maibe tuir rezultadu observasaun ekipa PDHJ iha tereno katak, motorizada barak mak la tau nia xapa matrikula polisia  hodi tama iha fatin kampanha no polisia la atua ho razaun tamba sira mai ho massa ka ema barak.

  Aleinde ne’e, iha dia 30 Junhu, ekipa PDHJ mos detekta katak, Diretor husi Ministerio Agrikultura no Peskas Distritu Lautem entrega fali motorizada guverno nian ba ema balun ne’ebe laos funsionarius MAP nian hodi utiliza fali halao atividades politika PD nian iha aldeia Wailowajah, Suco Com, Sub-Distritu Moru Distrito Lautem.

  Motorizada  ne’ebe Director utiliza ho marka Honda Revo  ho numeru matrikula polisia 6298G no motorizada refere ekipa PDHJ informa ona diretamente ba kamadante PNTL Distritu Lautem hodi halo atuasaun ka prende no tau iha estasaun PNTL Distrito Lautem hodi halo prosesu tuir lei ne’ebe iha, maibe sira dehan hein orientasaun husi nia komando tun ona mak sira foin bele halo atuasaun.

  Bainhira ekipa monitor PDHJ  husu informasaun husi komunidade balun iha Distritu ne’e mos sira (komunidade Red) hateten katak iha motorizada guverno barak mak ema balun uza hodi halao kampanha politika PD nian iha terenu.

  Iha Distrito Baucau, ekipa monitor identifika patrimonio estadu ne’ebe utiliza husi militantes partidu PSD uja motorizada ho numeru matrikula 2618 G no iha mos Funsionarius Publiku husi Ministerio Edukasun. Nomos iha kampanha partido Fretilin militantes no simpatizantes balun utiliza patrimonio estadu hanesan motorizada ho numeru matrikula 2761 G, 2502 G,2333 G,2507 Gno 2657 G.

  Konaba involvimentu Labarik no Funsionarius Publikus ne’ebe uza aset estado nian ba kampanha parlamentar ne’e viola lei, no PDHJ iha kompetensia atu halo fiskalizasaun no superviziona funcionamento poderes publicos, hanesan Governo, no  nia orgaun sira ne’ebe hala’o funsaun no servisus publicos, no bele halo investigasaun konaba violasaun direitus humanus no mal administrasaun, tuir lei numeru 7/2004. Hateten Provedor de Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) Dr. Sebastião Dias Ximenes.

  “Tanba ne’e, Provedoria Direitus Humanos e Justiça liu husi Diresaun Nasional Boa Governasaun no Diresaun Nasional Direitus Humanos kontinua hala’o monitorizasaun durante aktividade kampanha ho objetivu atu bele garante  protesaun direitus humanus no boa governasaun, nune’e funsionarius públikus sei la halo abuso poder uza sasan estado ba interese partidu nian”, esplika Provedor

  Presiza Informasaun Kontaktu Lady Ximenes, TP Relasaun Públika PDHJ Telemovel 7304260 ou Jóse Tefa 735 1412 ou 3331071.