• Funsionáriu Iha Direitu Atu Kapasita A’an

  Manatuto – Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi Diresaun Nasional Boa Governasaun ho Inspesaun Jeral do Estado (IJE) no  Gabinete Inspesaun no Fiskalizaun Auditorial Ministério Saude (GIFA-MS)   kontinua realiza treinamentu governasaun di’ak ba funsionáriu kargu Diresaun, Xefias no Profisinal Saúde Munisipiu Manatuto durante loron 3 hahu husi loron 9 to’o 11 Juñu 2015 iha salaun enkontru Saúde Munisipiu nian.

  Objetivu husi treinamentu hamutuk ne’e, atu hakbi’it no hasa’e koñesimentu públika iha ne’ebé asumi kargu Diresaun, Xefias no Profisional Saúde sira iha área governasaun di’ak, no mos atu hatene konaba instituisaun tolu hanesan PDHJ, IJE no MS sira nia servisu liu-liu atu garante no asegura sistema kontrolo ne’ebé efisiensia no efikas, transparansia no akuntabilidade iha servisu administrasaun públika.

  Provedora Adjunta ba área Boa Governasaun, Sra. Jesuina Maria Ferreira Gomes, MPA iha ninia materia  aprezentasaun konaba kna’ar PDHJ nian hateten ba partisipanetes sira katak, nudar funsionárius públikus iha direitu atu hetan formasaun hodi hasa’e  koñesimentu no abilidade iha área ne’ebé sira servisu ba hodi garante governasaun di’ak.

  Adjunta mos esplika tan katak, servisu importante ida husi PDHJ mak simu kesar husi sidadaun hotu, no halo  investigasaun no rezultadu investigasaun rekomenda ba Ministério relevante, tanba tuir lei ami (PDHJ Red) halo rekomendasaun ka haruka ba Ministério ka instituisaun sira atu foti asaun hodi implementa rekomendasaun husi PDHJ hadia failansu ne’ebé akontese atu promove governasaun di’ak.

  Iha seremonia encerimentu ba atividade treinamentu ne’e, Director Nasional Administrasaun no Rekursu Humanus Ministério Saúde Sr. Duarte Ximenes reprezenta Ministério  Saúde hato’o nia agradesimentu ba instituisaun PDHJ no IJE ne’ebé durante loron 3  nia laran esforsu a’an hodi esplika sira kn’ar servisu idak-idak  nian mai ita , atu nune’e ita bele iha koñesimentu konaba sira nia servisu liu-liu konaba saida mak prinsipiu governasaun di’ak no saida mak kategoria violasaun governasaun di’ak.

  Director mos hateten katak, servisu hamutuk entre PDHJ ho IJE hanesan passu importante tebes atu kapasita ita nia a’an rasik no mos hatudu ita ba dalan ne’ebé los, hodi  servisu tuir prinsipius governasaun diak, atu nune’e iha futuru ita nia povu la bele hakilar tan ita nia Ministério konaba prosesu atendimentu ba públiku sira.

  Director mos, espera katak ho materia hirak ne’ebé simu tiha ona husi treinador sira sai hanesan mata dalan no bukae ida ba imi hodi bele implementa iha servisu fatin ida-idak nian no mos bele hatene diak liu tan konaba kna’ar PDHJ no kna’ar IJE nian.

  Entretantu  reprezentante partisipantes feto Sra. Maria Domingas da Costa Oliveira sente kontente teb-tebes ho atividade treinamentu ne’e, tanba bele hasa’e sira nia koñesimentu konaba prinsipius governasaun di’ak no mos bele iha koñesiemntu konaba saida mak kategoria violasaun governasaun di’ak.

  Matéria sira ne’ebé fasilitadór sira hato’o durante treinamentu mak, kna’ar PDHJ, Prinsípiu Báziku Governasaun Di’ak no Kategoria Violasaun Governasaun Di’ak, Papél Inspesaun Jerál Estadu, Importansia Aplikasaun Kontrolu Internu, Dezempeñu Dedikasaun no Integridade. Nune’e mós materia kona-ba Papél GIFA-MS nian.

  Tuir observasaun PDHJ katak ho metodu treinamentu ne’ebé fasilitador sira husi PDHJ, IJE no GIFA uza ho metodu partisipativu, nune’e partisipantes sira antusiasmu tebes hodi partisipa treinamentu refere.