• Iha Tempu Badak UNDP Sei Apoiu Finanseiru ba PDHJ

    Dili : Loron, 19 Outubro 2023, Head Of Democratic Governance Unit, Sra. Sora Chung ho nia ekipa marka prejensa iha intituisaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) hodi enkontru kortejia ho Provedor de Direitos Humanos e Justiça, Sr. Virgílio da Silva Guterres “Lamukan” ho nia ekipa hodi hametin kooperasaun bilateral entre parte au mezmu tempu koalia mós kona-ba apoiu finanseiru ne’ebé maka iha tempu badak UNDP sei fó ba PDHJ hodi apoiu programa no atividade sira PDHJ nian ne’ebé mak apoiu ne’e sei realiza iha tinan 2024.

    Enkontru ne’e rasik realiza iha Sala Biblioteca PDHJ ho prejensa husi Provedor Adjunto Boa Governação, Sr. Rigoberto Monteiro, Secretario Executivo, Sr. Ambrosio G. Soares, Chefe Gabinete, Sr. Silvino S. Pereira, Diretora Interina Promosaun, Sra. Margarida Dos Santos no Tekniku Planeamentu, Sr. Martinho Moniz.