• “inap-mae seidauk selu treinadores it pdhj hato’o rekomendasaun

  Data, 16-01-2008

  Iha loron 16 Janeiro 2008, Provedoria dos Direitos Humanos (PDHJ) liu husi
  divizaun anti-korupsaun sei hato’o rekomendasaun ba INAP-MAE
  Claudio do Rego direitur anti-korupsaun (PDHJ) hateten “rekomendasaun ne’e hato’o
  bazeia ba kazu ne’ebé tama iha PDHJ katak INAP-MAE seidauk selu treinadores iha
  Instititutu Nasionál Administrasaun Públika-Ministeriu Administrasaun Estatal (
  INAP-MAE) ne’ebé fó treino ba PNTL kona-ba informasaun teknolojia (IT) nian”.
  Kazu ne’e tama iha PDHJ loron 11 Setembro tinan 2006, rejista ho No. Ref.
  035/06/AC. Kazu ne’e PDHJ liu husi divizaun Anti-Korupsaun hala’o investigasaun
  iha loron 15 Dezembro 2006.
  Iha prosesu investigasaun ne’e ekipa rekolla dokumentus no informasaun liu husi
  konvokatoria husu Dokumentu ho halo Audiênsia. Nune’e Ema ka respondentes
  ne’ebé ekipa identifika hamutuk ema nain 4.
  “Tuir rekomendasaun ne’ebé PDHJ fó ba INAP-MAE katak mosu maladministrasaun.
  Tanba seidauk lei ida atu defini kona-ba rendimento ne’ebé tama no
  taxa ba governu” hateten Claudio.
  Liu tan Claudio hateten “liu husi rekomendasaun ne’e PDHJ husu ba MAE atu establese
  lei kona-ba rendimento ne’ebé tama no taxa ba governu”.
  Tuir Estatutu Provedor, Lei No. 7/2004, Artigu 47 pontu 1 ne’ebé hatete katak
  Provedor Direitus Humanus no Justisa tenke identifika kazu sira kona-ba violasaun
  direitus humanus, abuzu de poder, jestaun la di’ak, fraude, korrupsaun no tráfiku de
  influénsia iha entidade públiku ida, no hato’o lia-menon sira ba korresaun,
  prevensaun ka halakon no ba hala’o observasaun ba banati sira ne’ebé a’as liu hotu
  kona-ba direitus humanus nian, prinsípiu legalidade, étika no efisiénsia nian. Artigu
  47 pontu 2 kona-ba Lia-menon sira ne’ebé Provedor Direitus Humanus no Justisa
  nian hala’o ne’e, sei hato’o ba órgaun ne’ebé iha kbi’it atu halo korresaun ka hadi’a
  aktu situasaun ida be la’os bai-bain nian.
  Ikus liu Claudio dehan “bazeia mós ba Artigu 47 pontu 3 no 4 ne’ebé hatete katak Órgaun
  ida ne’ebé simu lia-menon ne’e, tenke hato’o informasaun ba Provedor Direitus Humanus
  no Justisa nian kona-ba sasukat sira ne’ebé foti atu kumpri ka hala’o lia-menon sira
  ne’ebé hatada ona ne’e, iha loron ne’en nulu (60) nia laran. Bainhira la kumpri ka la
  hala’o lia-menon ne’e, Provedor Direitus Humanus no Justisa nian bele hato’o hahalok
  ida ne’e ba Parlamentu Nasional”.
  Persiza informasaun Kontaktu
  Lady Ximenes
  Informasaun & Relasaun Públika PDHJ
  Telemovel 726 1843 ou 333 1071