• kazu uzu kombustívell iha edtl maliana, pdhj hato’o rekomendasaun

  Data, 08-11-2007

  Iha loron 8 fulan Novembru tinan 2007,  Provedoria dos Direitos Humanos (PDHJ) divizaun anti-korupsaun hato’o  rekomendasaun ba Sekretáriu do Estadu da Energia, Agua e Urbanização, Ministério Recurso Naturais e Política Energética, no mós ba Koordenador EDTL Sub. Distritu Maliana, Distritu Bobonaro. Rekomendasaun ne’e kona-ba irregularidade uzu kombustívell/gazoel no oli iha EDTL Sub-Distritu Maliana, Distritu Bobonaro.

  “Claudio do Rego direitur anti-korupsaun (PDHJ) hateten kazu ne’e tama iha PDHJ loron 6 fulan Janeiru tinan 2007, rejista ho No. Ref: IP-19/07/AC no hahu hala’o investigasaun iha loron 18 fulan Janeiru tinan 2007 husi Divizaun Anti-Korrupsaun”.

   

  Bazeia ba Estatutu Provedor, Lei No. 7/2004, Artigu 47 pontu 1 ne’ebé hatete katak Provedor Direitus Humanus no Justisa nian tenke identifika kazu sira kona-ba violasaun direitus humanus, abuzu de poder, jestaun la di’ak, fraude, korrupsaun no tráfiku de influénsia iha entidade públiku ida, no hato’o lia-menon sira ba korresaun, prevensaun ka halakon no ba hala’o observasaun ba banati sira ne’ebé a’as liu hotu kona-ba direitus humanus nian, prinsípiu legalidade, étika no efisiénsia nian. Artigu 47 pontu 2 kona-ba  Lia-menon sira ne’ebé Provedor Direitus Humanus no Justisa  nian hala’o ne’e, sei hato’o ba órgaun ne’ebé iha kbi’it atu halo korresaun ka hadi’a aktu situasaun ida be la’os bai-bain nian.

  “Iha prosesu investigasaun ne’e ekipa rekolle dokumentus no informasaun liu husi Konvokatoria husu Dokumentu ho halo Audiênsia. Ema ka respondentes ne’ebé ekipa identifika hamutuk ema nain sia (9), entidade públiku no konsumidores, hateten Claudio do Rego”.

  Bazeia mós ba Artigu 47 pontu 3 no 4 ne’ebé hatete katak Órgaun ida ne’ebé simu lia-menon ne’e, tenke hato’o informasaun ba Provedor Direitus Humanus no Justisa nian kona-ba sasukat sira ne’ebé foti atu kumpri ka hala’o lia-menon sira ne’ebé hatada ona ne’e, iha loron ne’en nulu (60) nia laran. Bainhira la kumpri ka la hala’o lia-menon ne’e, Provedor Direitus Humanus no Justisa nian bele hato’o hahalok ida ne’e ba Parlamentu Nasional.

  Persiza informasaun Kontaktu

  Lady Ximenes

  Informasaun & Relasaun Públika PDHJ

  Telemovel 726 1843 ou 333 1071