• Luta Ba Dezenvolvimento Nasional Ema Hotu Nian

    Gleno : Iha loron 30 Agostu 1999, Timor oan hotu ezersia sira nia direitu sivil no polítika hodi ba vota iha referendum ne’ebé rezultadu ita hetan ukun rasik a’an. Luta ne’ebé ita halo, laos hotu deit iha loron 30 de Agostu no mos liu husi restaurasaun independênsia iha tinan 2002, ita iha luta ida ne’ebé ita sei kontinua hanesan luta ba dezenvolvimentu nasional. Ne’e mos luta ida, oinsa ita bele liberta ita nia públiku, komunidade husi kiak no mukit. Luta ba dezenvolvimento nasional persiza partisipasaun ema hotu-hotu nian, hateten Provedora, Jesuina Maria Ferreira Gomes, MPA wainhira hato’o mensagen ba komunidade sira iha komemorasaun loron konsulta popular 30 de Agosto ba dala 20 iha Munisípiu Ermera. Iha oportunidade ne’e mos, núdar Ermera oan no mos núdar Provedora de Direitus Umanus no Justisa hakarak konvida ita hotu, liu-liu Ermera oan sira ne’e, atu partisipa maxima, partisipa ativa iha dezenvolvimentu liu-liu iha Munisípiu Ermera. Provedora hatutan katak, dezenvolvimentu ho prinsípiu naun diskriminasaun katak la bele halo diskriminasaun ba sei-sei deit, maibé dezenvolvimentu ne’ebé promove prinsípiu igualdade no persiza ema hotu nia kontribuisaun.