• partidu balun sei uza patrimonio do estadu no ladun konsidera cne nia servisu

  Date : 11-06-2012 Dili – Tuir ekipa monitorizasaun husi Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) ba aktividades kampanha Eleisaun Parlamentar iha Distrito Baucau nota katak, iha partidu politiku balun ne’ebe hala’o aktividades kampaña ladun konsidera servisu Comisaun Nasional Eleisaun (CNE) tamba wainhira atu muda orariu  no fatin kampaña laiha konhesimentu ba CNE Distrito Baucau, tan ne’e susar ba CNE Distrito atu halo observasaun kampaña ne’ebe partidu sira hala’o, nune’e Read more [...]
 • feto tl iha progresu

  Date : 4-06-2012 Dili – Tuir Instituisaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) nia hare ba situasaun feto  iha nasaun foun Timor-Leste iha tinan 10 nia laran iha progresu bo’ot iha area hotu-hotu maski nia dezenvolvimentu  iha aspeitu ida no aspeitu seluk la hanesan maibe hanesan iha area edukasaun feto maluk barak mak eskola to’o ona nivel Universidade ho percentajen  ne’ebe bo’ot no numeru feto ne’ebe envolve iha vida politika mos as. “Ita bele hare besik 29.2% tur Read more [...]
 • fp – labarik involve nafatin iha kampanha

  Date : 3-06-2012 Dili – Tuir  rezultadu ekipa monitorizasaun  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) ba aktividades kampanha iha territorio laran, ekipa monitor PDHJ identifika katak durante oras de kampanha iha partisipasaun Funsionarius  Publikus no partisipasun labarik kontinua a’as. Iha dia 01 Jullu,  Partido Democratico (PD)  halao atividades kampanha politika iha Campo Futebol Lospalos Vila iha involvimentu funsionarius publikus tamba aktividade kampanha ne’e iha loron Read more [...]
 • pdhj aprezenta rezultadu peskija

  Date :  30-05-2012 Dili – Iha tinan 2011 nia rohan to’o iha fulan Abril 2012, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Diresaun Nasional Direitus Humanus liu husi Departemento Monitorizasaun no Advokasia halo peskija ba eskola ensino baziku iha Distrito 3 mak hanesan Distrito Dili kompustu husi Eskola Ensino Baziku Filial Marinir, Ensino Baziku Filial Bebonok no Ensino Baziku Central Esperansa da Patria Becora, Distrito Manufahi kompustu husi Ensino Baziku Central Daisua, Ensino Baziku Read more [...]
 • Funsionario Foun PDHJ Tuir Formasaun

  Date :  23-05-2012 Dili – Molok atu hala’o funsaun hanesan servidor povo no estadu iha nasaun demokratiku  ne’e, Funsionariu Públiku (FP) foun ne’ebe foin hetan rekrutamentu husi Komisaun Funsaun Públiku (KFP) iha tinan kotuk  hodi hala’o servisu iha Instituisaun Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) tuir programa formasaun durante loron 3 hahu husi loron 14 to’o 16 Maiu 2012 iha edifisiu PDHJ Caicoli-Dili. Objectivu husi programa formasaun ne’e, atu fo koñesimentu Read more [...]
 • pdhj kapasita membrus pntl foun

  Díli – Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) liu husi Diresaun Direitus Umanus Departementu Promosaun no Edukasaun servisu hamutuk ho UNMIT parte direitus umanus kapasita membrus Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) foun sira liu husi treinamentu. Marina Bernadina Gaio treinadora husi PDHJ no atual  Chefe Departementu Promosaun no Edukasaun hateten, objectivu husi kapasitasaun ne’e atu fo koñesimentu  konaba direitus umanus em jeral  ba membrus polisia foun sira ne’ebe agora Read more [...]
 • pdhj kapasita membrus pntl foun

  Date :   14-05-2012 Díli – Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) liu husi Diresaun Direitus Umanus Departementu Promosaun no Edukasaun servisu hamutuk ho Akademia da Polisia kapasita membrus Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) foun sira liu husi treinamentu. Marina Bernadina Gaio treinadora husi PDHJ no atual  Chefe Departementu Promosaun no Edukasaun hateten, objectivu husi kapasitasaun ne’e atu fo koñesimentu  konaba direitus umanus em jeral  ba membrus polisia foun sira Read more [...]
 • pdhj kapasita membrus pntl foun

  Date :  14-05-2012 Díli – Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) liu husi Diresaun Direitus Umanus Departementu Promosaun no Edukasaun servisu hamutuk ho Akademia da Polisia kapasita membrus Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) foun sira liu husi treinamentu.   Marina Bernadina Gaio treinadora husi PDHJ no atual  Chefe Departementu Promosaun no Edukasaun hateten, objectivu husi kapasitasaun ne’e atu fo koñesimentu  konaba direitus umanus em jeral  ba membrus polisia foun Read more [...]
 • pdhj partisipa annual meeting icc iha geneva

  Date : 04-05-2012 Geneva – Provedor de Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) Dr. Sebastião Dias Ximenes  hato’o aprezentasaun konaba NHRI and Transitional Justice  durante sesaun 25 th Annual Meeting of the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) iha Geneva iha loron 22  Marsu  2012. Provedor hatutan, PDHJ partisipa ICC Annual Meeting tinan ne’e, no mos iha tinan kotuk  Provedor halo aprezentasaun iha ICC Annual Read more [...]
 • pdhj simu funsionariu foun 32

  Date :  03-05-2012 Dili – Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) hanesan instituisaun independente ho ninia funsaun atu proteje no promove direitus humanus no promove boa governasaun iha nasaun demokratiku ne’e, aumentan tan funsionarius publiku foun hamutuk 32 hafoin tuir rekrutamentu husi Komisaun Funsaun Públiku iha tinan kotuk. Provedor de Direitus Humanus no Justisa  Dr. Sebastião Dias Ximenes hateten ba funsionariu foun katak instituisaun PDHJ hanesan instituisaun independente Read more [...]