• pdhj no unmit kapasita profesóres hodi integra mensajen direitos umanus iha lisaun eskola

  Date: 19-09-2011 Provedoria dos Direitor Humanos e Justiça (PDHJ)  liu husi diresaun direitos humanos departamentu promosaun no edukasaun servisu hamutuk ho UNMIT parte direitos humanos hodi kapasita profeores sira liu husi treinamentu. Treinamentu neé halaó iha loron 16-17 Setembru 2011 iha Viqueque. Partisipantes iha treinamentu neé mai husi profesores sira neébé hanorin iha eskola pre-primaria no eskola primaria ne’ebé hetan ona treinamentu kona-ba integra mensajen direitos umanos ba Read more [...]
 • provedor partisipa enkontru anuál apf no konferensia biennial iha thailandia

  Date : 12-09-2011 Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Dr. Sebastião Dias Ximenes no Adjuntu Provedor ba area direitos humanos inklui funsionarius PDHJ ema nain 2 partisipa iha enkontru anuál Asia Pacific of National Human Rights Institution (APF) no konferensia Biennial ba dala 16 (16th Annual Meeting and  Biennial Conference of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions) iha Bangkok Thailandia. Enkontru anuál Asia Pacific Forum no konferensia Biennial husi Instituisaun Read more [...]
 • komunidade kestiona makas kona-ba projetu laiha kualidade, bee mos, eletrisidade, dadus veteranos no kestaun seluk

  Date : 29-08-2011 Provedoria dos Direitus Humanos e Justiça (PDHJ) hala’o programa “Servisu Movel” iha Sub distritu Maubara, Liquiça Villa no Bazartete durante loron 3 hahu husi loron 22  to’o 24  Agostu 2011. Objectivu servisu movel ne’’e atu hakbesik A’an ba komunidade sira hodi fahe informasaun konaba direitus humanus no Boa Governasaun no mos simu diretamente keixa husi komunidade sira ne’ebe iha indikasaun violasaun direitus humanus no mal administrasaun husi entidades publikus Read more [...]
 • lideransa komunitaria maliana husu ba pdhj atu fó treinamentu to’o nivel

   Data, 01-08-2011 Treinamentu kona-ba Direitos Humanos, analiza konflitu no mediasaun iha benefisiu tebes ba lideransa komunitaria sira. Nuneé hanesan lideransa komunitaria neébé servisu iha baze husu ba PDHJ bele halaó treinamentu neé toó iha nivel suku. Lia hirak neé hatoó husi Antonio Santa Cruz, Xefi Suku Holsa, Sub Distritu Maliana, Distritu Bobonaro hafoin tuir treinamentu kona-ba direitos humanos, analiza konflitu no mediasaun iha Maliana. Tuir Antonio katak, materia kona-ba direitos Read more [...]
 • komunidades keixa ba pdhj problema idozu, projetu pdd no problema seluk

  Date : 02-08-2011 Provedoria dos Direitus Humanos e Justiça (PDHJ) hala’o programa “Servisu Movel” iha Suku Casa, Suku Mulo Aldeia  Dare no Sub-Distrito Maubisse  Distrito Ainaro duran loron 3 hahu husi loron 26  to’o 28  Jullu 2011. Objectivu servisu movel ne’’e atu hakbesik A’an ba komunidade sira hodi fahe informasaun konaba direitus humanus no Boa Governasaun i mos simu direitamente keixa husi komunidade sira ne’ebe iha indikasaun violasaun direitus humanus no mal administrasaun Read more [...]
 • treinamentu kona-ba direitos humanos, analiza konflitu no mediasaun importante ba lideransa komunitaria

   Data, 18-07-2011 Treinamentu kona-ba Direitos Humanos, analiza konflitu no mediasaun inportante ba lideransa komunitaria. Nune’e ho meus treinamentu bele hasa’e kapasidade lideransa komunitaria sira-nian kuinesimentu. Lia hirak ne’e hato’o husi Dr. Silverio Pinto Baptista, Adjunto Provedor ba area Direitos Humanos (PDHJ) ba lideransa komunitaria sira iha seremonia abertura treinamentu ba lideransa komunitaria iha salaun administrasaun Baucau. Treinamentu ba lideransa komunitaria neé realiza Read more [...]
 • pdhj entrega rekomendasoens 27 ba órgauns kompetentes

   Date, 11-07- 2011 Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça hatoó rekomendasaun kazus 27 ba orgauns kompetentes. Rekomendasaun hirak neé hatoó iha loron 11 Jullu 2011 liu husi diresaun boa-governasaun hamutuk kazus 15. Kazus sira neé inklui kazus sira neébé hatoó ona iha fulan Maiu no Junu 2011 kona-ba mal administrasaun no abuzu poder. Alein ida neé PDHJ liu husi diresaun direitos humanos hatoó mos rekomendasaun kazus hamutuk 12 ba orgauns kompetentes. Kazus 12 neé kona-ba iha indikasaun Read more [...]
 • pdhj hato’o relatoriu anual ba parlamentu nasional

  Date ;  08-07-2011 Dili- Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) iha loron 30 Juñu 2011 hato’o tiha ona relatoriu anual ba Prezidente Parlamentu Nasionál iha uma fukun Parlamentu Nasional. Bazeia ba lei numiru 7/2004 estatutu do Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) artigu 46 katak, iha loron 30 Fulan-Juñu tinan-tinan Provedór Direitos Humanos no Justiça sei hatada relatoriu ida kompletu kona-ba ninia atividades no inisiativas inklui estatístika kona-ba kazus no rezultadu Read more [...]
 • pdhj sai mediador ba kazu komunidade husi atauro

  Date, 07-07-2011 Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) iha loron  06 fulan Jullu 2011 liu husi Diresaun Boa Governasaun fasilita mediasaun ba keixa husi sidadaun rua husi Sub Distritu Atauro ho númeru 060/2010 / BG. Kazu neé tama iha gabinete PDHJ iha fulan jullu tinan 2010 husi senhor ho inisial BC hasoru senhor ho inisial MS kona-ba defamasaun. Antes ne,e ekipa mediador kontaktu liu husi via telephone ba parte rua hodi bele disponivel hiit-an mai Dili hodi tuir  prosesu mediasaun Read more [...]
 • provedor participa workshop internacional iha jakarta

  Date :   16-06-2011 Provedor Direitos Humanos e Justiça, Sebastião Dias Ximenes, partisipa workshop internacional kona-ba Plano Estratégico ba Instituição Nacional Direitos Humanos ba  Região South East Asia Nation Forum durante loron 3 (tolu) hahu iha loron 9 to’o 11 de Junho de 2011 foin lalais neé iha Jakarta-Indonesia. Workshop internacional neé participa Instituição Nacional Direitos Humanos husi Nasaun 5 hanesan, Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailandia no Timor-Leste. Embora Read more [...]