• Monitorizasaun Estadu Emerjénsia Dahituk iha Loja sira Iha Kapital Dili

  Dili : Iha loron 26 Novembru, Ekipa Monitorizasaun PDHJ halo monitorizasaun iha loja sira iha kapital Dili laran hodi halo observasaun ba iha implementasaun EE-7 kona-ba prevensaun COVID-19.

  Ekipa hahu halo observasaun ba iha Loja W-Four Audian nota katak atividade negosiu iha loja refere lao hanesan bai-bain, maibe iha prosesu atividade ne’e komprador no trabalhador sira la uja máskara no laiha distansiamentu fiziku.

  Aleinde, haree mos katak iha loja refere prepara fasilidade fase liman no taka informasaun kona-ba prevensaun COVID-19 iha fatin avizu.

  Ekipa mos haree katak iha odamatan, loja refere prepara tanki ho bee fase liman mai sabaun maka laiha.

  Husi ekipa nia observasaun nota katak maioria komprador sira tama ba loja la fase liman maske loja prepara ona fasilidade fase liman.

  Aleinde Loja W-Four ekipa mos halo observasaun ba iha Loja Meimart Audian no haree katak maioria komprador ho trabalhador sira iha loja refere la uja máskara iha prosesu negosiu nia laran. Ekipa mos nota katak iha Loja Meimart prepara fasilidade fase liman maibe bee maka laiha e torneira la funsiona no iha kondisaun foer, nune’e mos iha loja refere laiha informasaun kona-ba prevensaun COVID-19.

  Tuir mai ekipa halo mos monitorizasaun ba iha Loja Meimart Fatuhada ne’ebé hatudu katak fasilidade fase liman iha maibe sabaun maka laiha, aleinde ne’e ekipa mos nota hanesan loja sira seluk maioria komprador sira tama ba loja la fase liman nomos la uza máskara no laiha distansia fiziku nomos laiha informasaun kona-ba prevensaun COVID-19 iha fatin refere. Ikus mai ekipa halo mos monitorizasaun iha Loja Agricultores Fatuhada, haree katak iha bee fase liman maibe komprador sira la utiliza fasilidade fase liman, nune’e mos komprador ho trabalhador sira la uza máskara no laiha distansiamentu fiziku iha loja laran.

  Ekipa mos halo observasaun jeral ba iha loja xina nian iha Bairo Formoza nota katak maioria laiha fasilidade fase liman iha loja oin nomos maioria la uza máskara inklui laiha distansiamentu fiziku.