• PDHJ-CAC Sei Hametin Relasaun Servisu Ba Futuru

    Provedor-Comissario CAC 1Dili– iha loron 4 Fevereiro 2015 hanesan loron importante ida ba instituisaun estadu rua ne’e,  hanesan Instituisaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) ho Instituisuan Comissaun Anti Corrupsaun (CAC) hodi hametin relasaun servisu ba futuru, atu nune’e  bele prevene mal administrasaun no promove boa governasaun iha nasaun Timor-Leste.

    Iha enkontru ne’e, Provedor Dr. Silverio Pinto Baptista informa ba Comissario Camissaun Anti Corupsaun (CAC) Dr. Aderito Tilman no Comissario Adjunto, Manuel Bucar katak, hanesan instituisaun estadu persiza duni iha kolaborasaun servisu hamutuk, atu nune’e ita bele lao hamutuk wainhira iha atividade treinamentu ka iha atividade sosializasaun ba kna’ar servisu ba komunidades sira iha nivel Municipiu no nivel Posto Administrativo iha territoria laran.

    Iha oportunidade ne’e, Comissario Comissaun Anti Corrupsaun (CAC) Dr. Aderito Tilman sente kontente ho inisiativa ne’ebé instituisaun rua ne’e atu establese iha tempo badak, tanba tempo to’o ona atu instituisaun estadu tenke nakloke a’an ba malu hodi prevene mal administrasaun no promove boa governasaun.

    Tuir planu   iha tempu badak sei asina MoU ida hodi hametin diak liu tan servisu entre PDHJ no CAC.

    Marka prezensa iha enkontru ne’e husi PDHJ hanesan, Provedora Adjunta ba area Boa Governasaun, Jesuina M.F.Gomes, Diretor Geral, Aureo Savio no husi CAC mak hanesan, Comissario Adjunto, Manuel Bucar.