• pdhj entrega rekomendasoens 27 ba órgauns kompetentes

   Date, 11-07- 2011

  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça hatoó rekomendasaun kazus 27 ba orgauns kompetentes. Rekomendasaun hirak neé hatoó iha loron 11 Jullu 2011 liu husi diresaun boa-governasaun hamutuk kazus 15. Kazus sira neé inklui kazus sira neébé hatoó ona iha fulan Maiu no Junu 2011 kona-ba mal administrasaun no abuzu poder. Alein ida neé PDHJ liu husi diresaun direitos humanos hatoó mos rekomendasaun kazus hamutuk 12 ba orgauns kompetentes. Kazus 12 neé kona-ba iha indikasaun violasaun direitos humanos neébe rekomendasaun hatoó husi janeiru toó junu 2011.

  Tuir rezultadu investigasaun katak, iha indicios mal administrasaun, abuzu poder, no kobransa ilegal no indikasaun violasaun direitos humanos.  Kazus sira ne’e balun simu iha tinan 2009 no balun simu iha tinan 2010 no kazu balun simu iha tinan 2011.

  Dr. Sebastião Dias Ximenes, Provedor hateten “iha prosesu investigasaun ne’e ekipa rekolla dokumentus no informasaun liu husi konvokatoria husu Dokumentu ho halo Audiênsia. Prosesu investigasaun ne’e lori tempu oituan tanba atu investiga keixas dala ruma la iha kooperasaun di’ak husi instituisaun balun atu fornese dokumentus ne’ebé PDHJ presiza”.  

  Rekomendasaun sira neé PDHJ hatoó ba orgauns kompetetens balun hanesan, Prokuradoria Geral da Republika, Komandante geral PNTL, F-FDTL, Sekretario Estadu Seguransa, Ministru da Edukasaun, Ministra da Justisa no Ministru MAEOT ” hateten Provedor.

  Liu tan Provedor esklarese  “liu husi rekomendasaun ne’e Provedor husu ba Ministeriu kompetentes atu bele implementa rekomendasaun hirak ne’e tuir lei ne’ebé iha”.

  Tuir Estatutu Provedor, Lei No. 7/2004, Artigu 47 hatete katak Provedor Direitus Humanus no Justisa tenke identifika kauzas kona-ba violasaun direitus humanus, abuzu de poder, jestaun la di’ak, iha entidade públiku ida, no hato’o lia-menon sira ba korresaun, prevensaun ka halakon no ba hala’o observansia ba padraun sira ne’ebé a’as liu hotu kona-ba direitus humanus nian, prinsípiu legalidade, étika no efisiénsia nian.

  Lia-menon sira ne’ebé Provedor Direitus Humanus no Justisa, sei hato’o ba órgaun ne’ebé iha kbi’it atu halo korresaun ka hadi’a aktu situasaun ida be la’os bai-bain nian.

  Nuneé mós tuir artigo 47 katak, Órgaun ida ne’ebé simu lia-menon ne’e, tenke hato’o informasaun ba Provedor Direitus Humanus no Justisa nian kona-ba sasukat sira ne’ebé foti atu kumpri ka hala’o lia-menon sira ne’ebé hatada ona ne’e, iha loron ne’en nulu (60) nia laran. Bainhira la kumpri ka la hala’o lia-menon ne’e, Provedor Direitus Humanus no Justisa nian bele hato’o hahalok ida ne’e ba Parlamentu Nasional.

  Ikus liu Dr. Sebastião husu ba órgauns sira ne’ebé simu rekomendasoens sira ne’e atu iha konsiderasaun seriu ba rekomendasoens no foti medidas no asoens konkretas iha nia implementasaun.

  Presiza Informasaun

  Kontaktu Lady Ximenes, Númeru Tel : 730 4260

  ou Jose Tefa Númeru Tel : 735 1412 ou 3331071 Relasaun Públika PDHJ