• PDHJ Entrega Relatorio Monitorizasaun Ba MS

  Date ; 17-09-2013

  Dili– Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi Diresaun Nasional Direitus Humanus (DH) Departamento Monitorizasaun no Advokasia (DMA), iha loron 16 Setembru 2013, entrega relatorio monitorizasaun ba Ministerio da Saude (MS) konaba rezultado atividade monitorizasaun ba asuntu saude iha Distrito 3 hanesan Distrito Ermera, Viqueque no Distrito Bobonaro, ne’ebe hala’o iha fulan Marsu, Abril no Junhu 2013.

  Xefi Departamento Monitorizasaun no Advokasia, Silvino Saldanha Pereira iha aprezentasaun materia hateten katak, objetivu husi monitorizasaun ba Posto Saude (PS) no Sentro Saude (SS) iha Distrito, hodi hare diretamenta obstaklu ne’ebe enfrenta durante ne’e, nune’e hodi kondiz ho planu estratejika Ministeriu Saude nian ba pasiente sira iha area remotas (rural) nian.

  Silvino hatutan katak, durante halo monitorizasaun iha Distrito 3 ne’e, ekipa monitorizasaun nota katak, iha sentro saude no posto saude iha Distrito hirak ne’e sei falta ekipamentus saude nian.

  Xefi Monitorizasaun sujere ba Ministerio refere, presiza duni atensaun ba posto saude no sentro saude ne’ebe hasoru problemas, atu nune’e ofisál médiku sira bele hala’o servisu atendimentu ba pasiente sira ho diak. Áleinde  ne’e, rekomenedasaun problema assuntu saude iha Distritu Aileu nian, Provedór ható tiha ona ba Ministeriu Saude iha fulan kotuk hodi toma konsiderasaun.

  Target grupu sira neébe mak fornese informasaun husi monitorizasaun ida nee mak pesoal saude, pasinte, komunidade balun nomos lideransa komunitariu.

  Depois de simu relatoriu ida nee, tuir Vise Ministra Saude, Natalia de Araujo komenta katak, relatoriu PDHJ nian ida ne’e importante teb-tebes tanba bele ajuda ona sira identifika problema espesifiku, nomos relatoriu ne’e sei sai hanesan referensia ida karik wainhira toma desizaun ruma konsidera mos assuntu hirak mak mensiona iha relatoriu refere.

  Relatorio monitorizasaun entrega ba Ministerio da Saude liu-husi Vice Ministra Saude, Natalia de Aroujo ne’ebe akompanhia husi Adjuntu Provedor ba area Direitus Humanus Dr. Silverio Pinto Baptista no Diretór Nasional Direitus Humanus, Dr. Valerio Magno Ximenes.

   

  Presiza Informasaun Kontaktu Lady Ximenes, 77304260 ou Jose Tefa 333 10701  Deparmentu Relasaun Públika PDHJ