• PDHJ fó kapasitasaun ba Lideransa Komunitaria iha Munisipiu Aileu

  Aileu, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça kontinua fó treinamentu ba lideransa komunitaria sira iha Munisipiu Aileu. Treinamentu refere hala’o durante loron 4 (08-11 Maiu 2105) ne’ebé realiza iha Salaun enkontru Munisipiu Aileu. Partisipantes iha treinamentu ne,e maka hanesan, Xefi Suku no reprejentante juventude no reprejentante feto husi Administrasaun do Postu Aileu Villa, Remexio no Laulara ho total partisipante ema nain 25.

  Treinamentu ne’e realiza bazeia ba nota entendimentu entre Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça servisu hamutuk ho Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) no Ministeriu Solidaridade Sosial (MSS) ba servisu hamutuk hodi fó kapasitasaun ba lideransa komunitaria sira.

  Iha abertura Antoninho da Silva, Diretur Delegasaun Territorial PDHJ Same hateten, hodi fó kapasitasaun ba lideransa komunitaria maka PDHj ho nia parseiru sira fó oportunidade importante ba lideransa komunitaria sira atu bele haklean materia kona-ba knaar PDHJ, prinsipiu boa-governasaun, prosesu hato’o keixa, direitos humanos baziku, direitos humanos no demokrasia, direitos humanos ho vulneravel, CEDAW, violensia bazeia ba generu, direitu labarik, trafiku umanu, analiza konflitu no mediasaun.

  Antoninho hato’o agradesimentu ba parte tomak nia servisu hamutuk hodi bele realiza treinamentu refere, tanba materia hirak ne,e hanesan bukae ba lideransa komunitaria sira.
  Adjuntu Munisipiu Aileu, Sr. Fausto do Carmo Mendonça hateten nia espera katak liu husi treinamentu refere lideransa komunitaria sira nia koñesimentu bele haklean iha aria direitos humanos atu nune’e la bele halo violasaun direitos humanos hasoru komunidade sira.
  Fausto hatutan lideransa komunitaria sira maka besik liu komunidade sira no sira maka hatene kondisaun no situasaun komunidade sira nian nune’e presiza no nesesita duni hodi halo kapasitasaun ba lideransa komunitaria sira.

  Entretantu iha fatin hanesan Amandio Amaral Freitas, Diretur Nasional Asistensia Koezaun Sosial (MSS) hateten treinamentu refere hala’o nu’udar kontinuasaun husi treinamentu hirak ne’ebé hala’o ona ba lideransa komunitaria sira iha Munsipiu 12 iha Timor-Leste.

  Amandio rekoñese katak, treinamentu refere autoridade sira bele resolve problema tuir kompetensia maka iha nune’e la bele kontra direitos humanos. Amandio hatutan mundu oras ne’e iha mudansa nune’e presiza haklean koñesimentu hodi nune’e bele resolve problema tuir kompetensia lideransa sira nian.