• PDHJ fó kapasitasaun ba Lideransa Komunitaria iha Munsipiu Manufahi.

  Bazeia ba nota entendimentu entre Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça servisu hamutuk ho Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) no Ministeriu Solidaridade Sosial (MSS) servisu hamutuk hodi fó kapasitasaun ba lideransa komunitaria sira. Treinamentu ba lideransa komunitaria sira iha tinan 2015 hahu iha Munsipiu Manufahi. Treinamentu refere hala’o iha loron 13-17 Abril 2015 iha salaun enkontru Delegasaun Territorial PDHJ Same. Partisipantes iha treinamentu ne,e maka hanesan, Xefi Suku, Xefi Aldeia, reprejentante juventude no reprejentante feto husi Suku ida-idak.

  Iha abertura Dr. Horacio de Almeida, Provedor Adjuntu ba area Direitos Humanos hateten katak, treinamentu refere nu’udar oportunidade importante ba lideransa komunitaria sira atu bele aprende materia ne’ebé hato’o husi fasilitador sira. Materia hirak ne,e hanesan bukae ba lideransa komunitaria sira hodi hala’ao sira nia knaar iha komunidade nia leet.

  Adjuntu hatutan autoridade lokal sira iha responsablidade boot tanba lor-loron sira maka hamutuk ho komunidade sira. Horasio husu ba lideransa Komunitaria sira atu bele aplika direitus humanos iha servisu lor-loron.

  Amandio Amaral Freitas, Diretur Nasional Asistensia Koezaun Sosial (MSS) hateten treinamentu refere hala’o ona ba dala 12 ne’ebé aplika ona ba lideransa komunitaria sira iha munsipio 12 iha Timor-Leste. Liu husi treinamentu refere autoridade sira resolve problema tuir kompetensia maka iha nune’e la bele kontra fali direitos humanos.
  Amandio hatutan mundu oras ne’e iha mudansa nune’e presiza haklean koñesimentu hodi nune’e bele resolve problema tuir kompetensia lideransa sira nian.

  Materia treinamentu maka hanesan knaar PDHJ, prinsipiu boa-governasaun, prosesu hato’o keixa, direitos humanos baziku, direitos humanos no demokrasia, direitos humanos ho vulneravel, CEDAW, violensia bazeia ba generu, direitu labarik, trafiku umanu, analiza konflitu, mediasaun no konsiliasaun.