• pdhj hato’o relatoriu anual ba parlamentu nasional

  Date, 02-07-2010

  Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) iha loron 30 Juñu 2010 hato’o tiha ona relatoriu anual ba Prezidente Parlamentu Nasionál iha uma fukun Parlamentu Nasional.

  Bazeia ba lei numiru 7/2004 estatutu do Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) artigu 46 katak, iha loron 30 Fulan-Juñu tinan-tinan Provedór Direitos Humanos no Justiça sei hatada relatoriu ida kompletu kona-ba ninia atividades no inisiativas inklui estatístika kona-ba kazus no rezultadu sira ne’ebé hetan ona durante tinan ida nia laran haktuir kalendàriu sivíl nian ne’ebé remata iha loron 31 fulan-Dezembru, ba Parlamentu Nasional.

   

  “Relatoriu tinan ida ne’e nu’udar relatoriu ba dala ha’at nian ne’eb’e PDHJ hato’o ba PN. Liu husi relatoriuu ne’e Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça hato’o nia atividades PDHJ nian hahu husi Janeiru 2009 to’o Dezembru 2009. Atividades hirak ne’e hanesan edukasaun no promosaun, treinamentu, monitorizasaun, investigasaun no hato’o rekomendasaun ba orgauns kompetentes, hateten Provedor Dr. Sebastião Dias Ximenes”.

  “Maske rekursus humanus no finanseiru seidauk sufisiente.  PDHJ halo esforsu nafatin atu hari’i kapasidade iha instituisaun laran atu bele hala’o servisu ho di’ak hodi responde no satisfás povu nian nesesidade no interese.  Relatoriu ne’e mós sei  fó sai ba públiku atu nune’e públiku bele akompana servisu Provedoria nian ne’ebé hala’o durante tinan 2009 hatutan Dr. Sebastião Dias Ximenes”.

  Iha Relatoriu ne’e Provedor hato’o rekomendasaun balun ba Parlamentu Nasionál no Governo ho objetivu atu oinsa reforsa knaar PDHJ nian iha futuru hanesan orgaun ne’ebé indepedente.

  Alein ida ne’e, relatoriu ba dala ida ne’e Provedor hameno ba Parlamentu Nasionál no Governu atu bele implementa rekomendasaun ne’ebé mak PDHJ hato’o ona iha tinan 2006 to’o 2008 liu husi nia relatoriu anual ne’ebé balun maibé seidauk implementa to’o agora.

  Provedor hein katak rekomendasaun ne’ebé hato’o iha Relatóriu annual tinan 2009 ne’e, Parlamentu Nasionál no Governu bele implementa ho seriedade.

  Relatoriu anual ne’ebé hato’o ba PN iha lian Tetum maibé sei tradus mós ba lian Portugues no Ingles atu fahe ba instituisaun governu nian, instituisaun Istado, organizasaun internasionál, NGO Nasionál no internasional.

  Persiza informasaun kontaktu

  Lady Ximenes, Informasaun & Relasaun Públika

  No Telemovel 730 4260 ou Telp 333 1071