• PDHJ hato’o Relatóriu ba Parlamento Nacional kona-ba Labarik Lakon durante 1975-1999.

  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) entrega ona relatóriu kona-ba
  labarik Timor Oan nebe separa ho inan aman hahu husi tinan 1975 to’o tinan 1999
  ba Primeiru Ministru, Sr. Presidente do Parlamentu Nacional, Sr. Primeiro Ministro
  no mos ba Sr. Presidente RDTL iha semana liu ba. Relatóriu ne’e PDHJ hato’o bazeia
  ba akordu servisu hamutuk entre PDHJ no KOMNAS HAM Indonesia ne’ebé asina iha
  tinan 2011 hodi haree ba asuntu ema lakon, liu liu konaba Labarik nebe separa ho
  inan aman durante conflito 1975-1999. Acordo ne’e mos inklui atu halo
  monitorizasaun conjunto ihaa fronteira no kapasitasaun ba funsionarius PDHJ no
  mos funsionariu husi KOMNAS HAM Indonesia.

  KOMUNIKADU REZULTADU MONITORIZASAUN LABARIK LAKON

  This post is also available in: English