• pdhj husu ekipa susesu kaprez kontrola apoiantes no simpatisantes

  Date :

  Dili – Provedor de Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) Dr. Sebastião Dias Ximenes, husu ba funsionarius públikus sira no autoridades publikus iha Distritu sira no Sub-Distritu sira atu halaó knar tuir lei neébé vigora iha nasaun laran.

  “Haú husu ba funsionariu publiku sira atu halaó knaar ho imparsial no independente hanesan servidores estadu nian la bele sai fali ekipa susesu no jurkam ba kandidatos Presidente sira”, Hateten Provedor bainhira hala’o monitorizasaun ba aktividades kanpaña husi KAPREZ iha Distrito balun.

  Provedor hatoó kestaun neé tanba tuir monitotorizasaun husi ekipa PDHJ hahu inisiu kampaña toó iha loron 6 fulan Marsu 2012 funsionariu publiku balun sira abandona servisu hodi sai jurkam no mos sai ekipa susesu ba kandidatu Presidente balun.

  Provedor haktuir kandidatos Presidente sira nia diskursu iha kampaña katak bainhira sira sai Presidente sira sei halaó knaar tuir konstituisaun no sei husu ba Governu atu promove governasaun diák no kombate korupsaun.

  Nuneé Provedor husu ba ekipa susesu kandidatos Presidente sira atu kontrola sira nia apoiantes  atu la bele utiliza patrimonio estadu iha periodo kampaña. Tanba tuir PDHJ nian monitorizasaun apoiantes no simpatisantes barak maka hasai xapa motor no kareta neébé ho xapa governu.

  Alein ida neé durante kampaña apoiantes no simpatisantes kandidatos Presidente sira nian barak maka utiliza patrimonio estadu. Hahalok sira neé hanesan abuzu de poder no aktus korupsaun no viola lei funsaun publicu.

  Provedor mos husu kolaborasaun ba PNTL, Unidade transito, atu foti medidas ba funsionarius sira neébé uza kareta no motor estadu ba kampaña no tenke prende kareta sira neé, liu-liu kareta sira neébé la uza xapa matrikula kareta no motor nian.

  PDHJ kongratula parte seguransa hanesan PNTL, UNPOL, CSP neébé halaó sira nia knaar ho diák. Nuneé PDHJ husu atu parte seguransa hatudu nafatin profesionalismu durante halaó sira nia knaar hodi garante lei no ordem