• pdhj husu parpol simu rezultadu eleisaun

  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) husu lider partido politika atu simu rezultadu eleisaun ho fuan no laran hodi garante paz no estabilidade iha nasaun ne’e. Adjuntu PDHJ ba area direitus humanus Dr. Silveiro Pinto Baptista hatete, tempu to’o ona Timor-Leste (TL) hatudu ba mundu katak Timor mos bele lidera nia eleisaun ne’ebe kredivel , segredu, demokrasia hodi hili nia Governo atu ukun iha tinan lima mai.

  “Iha oportunidadade ida ne’e, hau husu ba lider partidu politiku sira atu simu rezultadu eleisaun ho diak atu garante nafatin paz no estabilidade, tanba ami hatene katak iha kampanha parpol sira fakar osan barak maibe tenke hanoin mos katak partidu se deit mak manan, entaun ita nia povu presiza agora mak dezenvolvimentu laos kriji”, dehan Adjuntu PDHJ, Silveiro Pinto Baptista iha konferensia da emprensa foin lalais ne’e iha edifisiu PDHJ Caicoli-Dili.

  Date ; 10-07-2012

  Adjuntu ne’e mos husu ba militantes no simpatijantes partidu hour nian iha Distrito 13 atu simu rezultadu, unidu nafatin nune’e Governo foun konserta ba nia planu hodi halo dezenvolvimentu, se kuandu sunu malu no hatun malu hela deit prosesu hari’i nasaun husi probreza susar atu atinji.

  “Ita halo violensia no hadomi konflitu rai ne’e sei lalao tuir ita hotu nia hakarak, tanba dezenvolvimentu ne’e hari’i ita ba sunu no sobu povu nia osan mak sei mohu ba nafatin tan bainhira sunu tiha Governo sei hasai povu nia osan hadia i tenke kansela planu seluk tan sei hadia ne’ebe ita destrio, nune’e diak liu ita kolabora ho Governo foun hodi aselera dezenvolvimentu ne’e i nia xave mak paz no estabilidade,” esplika Silveiro.

   

  Fontes Jornal Nasional Diario, Hal Seguransa, 10 Jullu 2012, Nty