• pdhj kapasita membrus pntl foun

    Date :   14-05-2012

    Díli – Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) liu husi Diresaun Direitus Umanus Departementu Promosaun no Edukasaun servisu hamutuk ho Akademia da Polisia kapasita membrus Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) foun sira liu husi treinamentu.

    Marina Bernadina Gaio treinadora husi PDHJ no atual  Chefe Departementu Promosaun no Edukasaun hateten, objectivu husi kapasitasaun ne’e atu fo koñesimentu  konaba direitus umanus em jeral  ba membrus polisia foun sira ne’ebe agora dadaun ne’e hala’o hela formasaun iha Centro Formasaun da Polisia Comoro-Dili.

    Marina hatutan katak, materia ne’ebe esplika ba membrus polisia sira mak hanesan konaba direitus umanus em jeral no liberdade fundamental, konaba politika  uza forsa no tortura bainhira mosu konflitu iha komunidades sira nia le’et, direitus labarik liu-liu konaba labarik sira ne’ebe konflitu ho lei no inklui mos material konaba direitu feto (CEDAW) espesifiku no konaba feto ne’ebe konflitu ho lei.

    Treinamentu ne’e hala’o iha loron 7  no sei iha kontinuasaun iha loron 14 Maiu 2012 no mos treinamentu ne’e sei iha tan depende ba planu husi akademia da Polisia.