• pdhj loke kaixa informasaun ba prizioneiru sira iha prizaun bekora

  Date, 07-09-2008

  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi diresaun direitus umanus tuir planu iha loron 09 Outubru 2008 sei loke kaixa informasaun ba prizioneiru sira iha prizaun Bekora-Dili.

  “Objetivo husi loke kaixa informasaun ne’e atu fasilita servisu PDHJ nian wainhira hala’o monitorizasaun iha prizaun. Alien ida ne’e atu fasilita prizioneiru sira atu hato’o informasaun  ba PDHJ durante prizioneiru sira iha prizaun” hateten Dr. Silverio Pinto Baptista, Adjuntu Provedor.

  Adjuntu ba area direitos humanos ne’e hateten katak “ informasaun ne’ebé prizioneiru sira sei tau iha kaixa informasaun ne’e funsionáriu PDHJ liu husi Diresaun Direitus Humanus mak sei ba foti direitamente iha kaixa informasaun hafoin halo avaliasaun ba informasaun hirak ne’e  hafoin halo Intervensaun no investigasaun tuir knaar no mandatu PDHJ nian ne’ebé iha”.    

  PDHJ hakarak hala’o lansamentu ba kaixa informasaun ne’e relasiona ho selebrasaun loron mundial ba detein sira iha dia 06-12 Outubru 2008. Lansamentu kaixa informasaun ne’e PDHJ sei servisu hamutuk UNMIT, Ministeriu Justisa Xefi prizaun Becora no prizaun Gleno, Prizioneiru sira, guarda prizionais no mós NGO lokal ne’ebé servisu iha area Direitos Humanos liu-liu hala’o servisu monitorizasaun hanesan FTM no Yayasan HAK.

  “Liu husi establese kaixa informasaun ne’e PDHJ espera katak monitorizasaun iha prizaun bele iha aumenta kualidade no mós sasukat ba limitasaun rekursu umanu ne’ebé PDHJ iha” hateten Silverio.

  Presiza informasaun kontaktu

  Lady Ximenes, Informasaun & Relasaun Públika PDHJ

  HP, 7304260 ou 333 10701