• PDHJ, MAE, MSS Renova Akordu Servisu

    Dili – Liu husi kooperasaun servisu hamutuk entre Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Diresaun Direitus Humanus, Ministério Administrasaun Estatal (MAE) no Ministério Solidariedade Social (MSS) ne’ebé hametin servisu liu husi asina nota entendementu iha tinan 2011,  ho objetivu  atu eleva kapasitasaun ka treinamentu ba  Lideransa Komunitaria sira iha Timor Leste tomak kona-ba direitus humanus, rezolusaun konflitu no mediasaun hodi garante kontrolu ne’ebe di’ak, efisiensia no efikas.

    Tan ne’e, iha loron 01 Abril 2016, instituisaun 3 ne’e, reprezenta husi Diretur Nasional husi PDHJ, MSS no MAE renova hikas nota entendementu ne’e atu kontinua fo treinamentu ba Lideransa Komunitaria sira tomak iha tinan ida ne’e nia laran.

    Dr. Silverio Pinto Baptista, Provedor iha nia abertura hateten katak, objetivu husi renovasaun nota entendementu ne’e atu kontinua fo kapasitasaun ba Lideransa Komunitaria sira, atu nune’e bele iha koñesimentu ne’ebé di’ak kona-ba direitus humanus, rezolusaun konflitu no oinsa atu sai mediador ne’ebé diak hodi ajuda komunidade sira resolve kazu sivil ne’ebé mosu iha ida-idak nia fatin wainhira mosu problema iha fatin ida-idak nian, hodi nune’e mos ajuda Tribunal hodi redus kazu labele pendenti barak.

    Provedor haktuir tan katak, ho kooperasaun servisu ne’e, hanesan meius ida ne’ebé importante tebes ba instituisaun estadu, governo liu-liu hanesan instituisaun indepedente hanesan instituisaun Provedoria tanba kna’ar husi instituisaun Provedoria nian mak atu hare kona-ba promosaun no protesaun direitus humanus nomos halo promosaun ba área governasaun di’ak.

    Renovasaun nota entendimentu ne’e, asina husi Direitur Direitus Humanus PDHJ, Sr. Antonio Martins da Costa Lopes, Direitur Nasional ba Diresaun Nasional Apoio Administrasaun Sucos (DNDNAAS) Ministério Administrasaun Estatal (MAE), Sr. Amandio Paulino Gastão de Sousa no Direitur Nasional Diresaun Nasional Dezenvolvimentu Sucos (DNDNDS) Ministério Solidariedade Social (MSS) Sr. Florencio Pina Dias, no akompaña husi Provedor, Diretur Jeral MSS, Diretur Jeral MAE no Diretur Jeral PDHJ.