• PDHJ-MS no IJE Fó Treinamentu ba Funsionariu Ministério Saúde Bobonaro Iha Área Governasaun Di’ak

  Bobonaro- Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Diresaun Governasaun Di’ak servisu hamutuk ho Ministério da Saúde (MS) no Inspesaun Jeral do Estadu (IJE) hodi fó treinamentu durante loron 3 hahu husi loron 24 to’o 26 Novembru 2015 ba funsionariu Públiku sira iha Ministério Saúde Munisipiu Bobonaro.

  Provedora Adjunta  ba área Govenasaun Di’ak, Dra. Jesuina M. F. Gomes, MPA iha abertura ba treinamentu ne’e hateten katak, objetivu husi treinamentu ne’e atu hakbi’it no hasa’e koñesimentu funsionariu públiku sira ne’ebé iha kargus diresaun, xefias no profisionais saúde iha area governasaun di’ak, atu hatene konaba papel PDHJ, IJE no MS hodi garante no asegura sistema kontrolu ne’ebé efisiensia, efikasia, transparensia no akuntabilidade iha servisu administrasaun públika hodi promove governasaun di’ak.

  Adjunta hatutan, objetivu seluk mak atu hakbi’it koñesimentu partisipante sira konaba prinsipiu governasaun di’ak no kategoria violasaun ba governasuan di’ak atu bele prevene administrasaun la di’ak, hodi nune’e funsionariu sira ne’ebé hakna’ar a’an iha administrasun públika bele serbi ho integridade, imparsial no responsabilidade tuir lei ne’ebé regula atu bele presta servisu ne’ebé di’ak ho kualidade no profesionalismu ba komunidade sira.

  Entretantu iha aprezentasaun materia konaba kna’ar PDHJ nian, Adjunta esplika konaba kompetensia PDHJ atu halo investigasaun, monitorizasaun no promosaun no edukasaun.

  Adjunta mos esplika klean liu tan konaba servisu PDHJ  atu simu kesar husi sidadaun hotu, no halo  investigasaun no rezultadu investigasaun sei rekomenda ba Ministério relevante, tanba tuir lei ami (PDHJ Red) halo rekomendasaun no haruka ba Ministério ka Instituisaun relevante, atu foti asaun hodi implementa rekomendasaun husi PDHJ atu bele hadia failansu ne’ebé akontese hodi promove governasaun di’ak.

  Iha fatin hanesan, Sr. Vitor Soares Martins, Diretor Servisu Saúde Bobonaro iha seremonia enserementu  fó agradesimentu no orgulhu ba instituisaun 3 ne’ebé ho laran luak hakat ba sira nia Munisipiu hodi fó treinamentu ba sira hodi hasa’e sira nia koñesimentu konaba area governasaun di’ak.

  “Tanba ne’e husu nafatin ba instituisaun  3 ne’ebé realiza treinamentu ne’e atu kontinua nafatin fó treinamentu ba ami nudar funsionariu públiku ne’ebé servisu iha area remotas, atu nune’e ami mos bele komprende no hatene konaba saida mak prinsipiu governasaun di’ak no saida mak violasaun governasaun di’ak”, sujere Diretor Servisu Saúde Munisipiu Bobonaro.

  Matéria sira ne’ebé fasilitadór sira hato’o durante treinamentu mak, kna’ar PDHJ, Prinsípiu Báziku Governasaun Di’ak no Kategoria Violasaun Governasaun Di’ak, Papél Inspesaun Jerál Estadu, Importansia Aplikasaun Kontrolu Internu, Dezempeñu Dedikasaun no Integridade. Nune’e mós materia kona-ba Papél GIFA-MS nian.

  Treinamentu konjunta entre PDHJ, MS no IJE ho topiku “ Kapasita no Hasa’e Koñesimentu Funsionalismu Públiku iha área Saúde hodi promove Governasaun Di’ak” hala’o iha salaun edifisiu PDHJ Delegasaun Territorial Bobonaro.