• PDHJ-MS no IJE Fó Treinamentu ba Funsionariu Ministério Saúde Iha Área Governasaun Di’ak

  Dili – Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Diresaun Governasaun Di’ak servisu hamutuk ho Ministério da Saúde (MS) no Inspesaun Jeral do Estadu (IJE) hodi fó treinamentu durante loron 4 hahu husi loron 11 to’o 14 Abril 2016 ba kargu Diresaun no Xefia sira iha SAMES, INS no Laboratoriu Nasional iha Ministério Saúde Munisipiu Dili.

  Dr. Silverio Pinto Baptista, Provedora, iha abertura ba treinamentu ne’e hateten katak, atividade ne’e hanesan etapa ba dalaruak nian ho nia objetivu atu hakbi’it no hasa’e koñesimentu funsionariu públiku sira ne’ebé iha kargu diresaun, xefias no profisionais saúde iha area governasaun di’ak, atu hatene konaba papel PDHJ, IJE no MS hodi garante no asegura sistema kontrolu ne’ebé efisiensia, efikasia, transparensia no akuntabilidade iha servisu administrasaun públika hodi promove governasaun di’ak.

  Provedor hatutan, objetivu seluk mak atu hakbi’it koñesimentu partisipante sira konaba prinsipiu governasaun di’ak no kategoria violasaun ba governasuan di’ak atu bele prevene administrasaun la di’ak, hodi nune’e funsionariu sira ne’ebé hakna’ar a’an iha administrasun públika bele serbi ho integridade, imparsial no responsabilidade tuir lei ne’ebé regula atu bele presta servisu ne’ebé di’ak ho kualidade no profesionalismu ba komunidade sira.

  Entretantu iha aprezentasaun materia konaba kna’ar PDHJ nian, Provedor esplika konaba kompetensia PDHJ atu halo investigasaun, monitorizasaun no promosaun no edukasaun.

  Provedor mos esplika klean liu tan konaba servisu PDHJ atu simu kesar husi sidadaun hotu, no halo  investigasaun no rezultadu investigasaun sei rekomenda ba Ministério relevante, tanba tuir estatutu Provedoria nian sei hato’o deit rekomendasaun no haruka ba Ministério ka Instituisaun relevante, atu foti asaun hodi implementa rekomendasaun husi PDHJ atu bele hadia failansu ne’ebé akontese hodi promove governasaun di’ak.

  Iha fatin hanesan, Ministra da Saúde. Dra. Maria do Céu S. Pina da Costa hateten mos katak, atividade ne’e hanesan kontinuasaun akordu ne’ebé asina entre Instituisaun PDHJ ho IJE atu kontinua treinamentu ba Ministériu Saúde ninia kargu diresaun no xefias sira.

  Treinamentu ba dalaruak ne’e, realiza ba Instituisaun 3 iha Ministériu Saúde mak hanesan Instituisaun Nasional Saúde (INS), Laboratoriu Nasional no SAMES rasik, tanba instituisuan 3 ne’e hanesan instituisaun ne’ebé autonomo ona administrativamente finanseiru no patrimoniu rasik entaun persiza iha konhesimentu diak ba sistema hotu liu-liu konaba prinsipiu boa governasaun.

  Matéria sira ne’ebé fasilitadór sira hato’o durante treinamentu mak, kna’ar PDHJ, Prinsípiu Báziku Governasaun Di’ak no Kategoria Violasaun Governasaun Di’ak, Papél Inspesaun Jerál Estadu, Importansia Aplikasaun Kontrolu Internu, Dezempeñu Dedikasaun no Integridade. Nune’e mós materia kona-ba Papél GIFA-MS nian.

  Treinamentu konjunta entre PDHJ, MS no IJE ho topiku “ Kapasita no Hasa’e Koñesimentu Funsionalismu Públiku iha área Saúde hodi promove Governasaun Di’ak” hala’o iha salaun enkontru SAMES- Dili.