• pdhj no komnas ham asina akordu servisu hamutuk

  Data, 21-12-2009

  Iha loron 25 de Janeiru 2010 Provedor ho nia delegasaun desloka ba Jakarta-Indonesia hodi hasoru malu ho Komisaun Nasional Direitos Humanos Indonesia nian, (Komnas Ham) iha hasoru malu ne’e Provedor ho nia delegasaun hodi naran Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) nian asina Memorandum de Entendimentu ho KOMNAS HAM RI iha tersa feira loron 26 Janeiru 2010 iha Jakarta.

  Dr. Sebastião Dias Ximenes iha Jakarta-Indonesia liu husi telefone hateten “objetivu asina akordu ne’e atu servisu hamutuk hodi monitoriza implementasaun Rekomendasaun CVA nian no mós asuntu seluk ne’ebé relasiona servisu direitos humanos entre instituisaun rua, inklui mos programa treinamentu kapasitasaun ba funsionariu PDHJ nian iha area direitos humanos”

  Além de asina akordu ho Komnas Ham RI Provedor mos iha loron 27 Janeiru 2010 asina Memorandum de Entendimentu ho Indonesia Procurement Watch iha Jakarta” hatutan Dr. Sebastião.

  Kandidatu ba Komisariu KAK ne’e mos hatutan tan katak “akordu entre PDHJ ho Procurement Watch ne’e foka liu ba programa treinamentu no kapasitasaun funsionariu PDHJ nian iha aria Boa-Governasaun liu-liu kona-ba servisu fiskalizasaun ba Aprovisionamentu no finansas em  geral”.

  Establesimentu MOU ne’e hanesan resposta de vizita Presidente Komnas Ham Indonesia nian mai Timor-Leste iha loron 20-23 Dezembru 2009 ne’ebé PDHJ mak konvida. Liu husi vijita KOMNAS HAM Indonesia nian iha momentu ne’ebá diskute kona-ba servisu hamutuk entre Instituisaun Direitos Humanos Indonesia ho Timor-Leste.

  Presiza informasaun kontaktu

  Lady Ximenes, Informasaun & Relasaun Públika PDHJ

  HP, 7304260 ou 333 1071