• pdhj no ombusman republik indonesia servisu hamutuk iha area kapasitasaun ba funsionarius pdhj

  Data, 21-07-2010

  Atu hasae kapasidade funsionarius sira nian Provedória dos Direitus Humanos e Justiça (PDHJ) haruka funsionarius ema nain 8 ba Ombudsman Republika Indonesia (ORI) iha Jakarta-Indonesia hodi tuir treinamentu hahu iha loron 12-23 Jullu 2010. Partisipantes treinamentu fahe grupu rua, grupu ida kompostu husi ema nain 2 tuir treinamentu durante semana ida (12-16) no grupu ida seluk kompostu husi ema nain 6 tuir treinamentu durante semana rua 12-23).

  Dr. Sebastião Dias Ximenes, Provedor hateten katak treinamentu ne’e realiza tanba PDHJ hetan kooperasaun servisu ho ORI iha area kapasitasaun ba funsionarius PDHJ ne’ebé  hetan resposta di’ak husi ORI”.

  Provedor hatutan treinamentu ne’ebé hala’o iha ORI ne’e ho objetivu atu bele aumenta kapasidade funsionarius sira liu-liu husi area investigasaun, asistensia publika kona-ba sistema jestaun ba file keixa no informasaun teknologia (IT).

   

  Josefa Soares nu’udar partisipantes ida ne’ebé tuir treinamentu ne’e hateten katak treinamentu ne’e importante tebes atu bele aumenta kuiñesimentu ba Diresaun Asistensia Públika rasik hodi fasilita servisu ne’ebé efetivu liu ba diresaun rua hanesan Diresaun Direitus Humanos no Boa-Governasaun ne’ebé sai nu’udar mandatu importante PDHJ nian.

  Liu husi treinamentu sira ne’e bele fó kuiñesimentu di’ak liu tan ba funsionarius PDHJ nian hodi dezenvolve no hadi’a sistema simu no arkivu keixa hirak ne’ebé sidadaun sira hatada ba Provedória ho responsablidade atu bele mantein konfidensiliadade ne’ebé mak sai dever funsionarius tomak iha PDHJ, Josefa hatutan”.

   Orsamentu durante treinamentu ne’e mai husi orsamentu do Estado Timor-Leste rubrika kapasitasaun. Treinadór ne’ebé mak fasilita treinamentu ne’e mai husi funsionarius ORI rasik.


  Presiza informasaun kontaktu

  Lady ximenes

  Informasaun & Relasaun Públika

  No telp 333 1071 ou no telemovel 7304260