• PDHJ – ONG Simu Timor Oan Lakon Iha Tempu Okupasaun Indonesia

    Dili – Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) no Organizasaun Naun Governamental (ONG)  simu Timor Oan ne’ebé lakon  ka separadu forsadu iha tempu okupasaun Indonesia nian iha  Timor Leste, tinan 1975-1999.

    Timor o’an hirak ne’e, sei to’o iha Aerportu Internasional Prezidente Nicolau Lobato Comoro-Dili, iha loron 18 de Maiu ne’ebé hamutuk  17  kompostu husi Mane 14 no feto  3.

    Dr. Silverio Pinto Baptista, Provedor  hateten katak, PDHJ ho Komnas HAM (Komisaun Nacional Direitus Humanus) Indonesia halo koperasaun ba asuntu labarik lakon durante konflitu  iha pasadu no mos hetan suporta husi parte sociadade sivil husi Indonesia no Timor-Leste.

    Provedor dehan, Timor o’an hirak ne’ebé atu mai ne’e  hodi hala’o reunifikasaun ho sira nia familia. Atividade ne’e nudar kumprimentu ba akordu ne’ebé PDHJ ho Komnas HAM Indonesia asina iha tinan 2012 hodi konkretiza rekomendasaun balu husi relatoriu CAVR no CVA.

    Provedor mos esplika tan katak, durante sira iha ne’e, sira halo vizita ba sira nia familia iha Munisipius mak hanesan, Munisipiu Baucau, Viqueque, Ainaro, Ermera no Munisipiu Dili rasik. Aliende halo vizita ba sira nia familia, halo mos dialogo entre autoridade Estado hanesan, MNEC, MSS, KNDL, MJ, PR, PN no PDHJ iha loron 22 Maiu 2015 iha Salaun Ministério Solidariedade Social-Caicoli-Dili.