• pdhj presiza halo monitorizasaun ba pdd no pdl

  Date :  11-10- 2010

  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) kontinua hala’o konsultasaun ba planu estratejiku PDHJ ninian ba tinan 2011 to’o 2020 iha sede regional  Baucau iha loron 07 Outubru 2010.

  Liu husi konsultasaun ne’e, partisipantes sira hato’o ideias katak PDHJ presiza halo monitorizasaun ba programa PDD no PDL ne’eb’e governu realiza husi distritu to’o suku sira. Alien ida ne’e partisipante sira mos hato’o katak PDHJ presiza hala’o servisu ho imparsial, halo monitorizasaun iha tribunal, halo monitorizasaun ba funsionariu publiku kona-ba uza karreta iha tempu feriadu no asuntu seluk ne’ebé iha relasaun ho servisu PDHJ nian.

  Provedor Interino Dr. Rui Pereira dos Santos hateten katak PDHJ presiza tebes komponente tomak nia apoiu no suporta liu husi planu estrategiku ne’e hodi nune’e bele luta hasoru boa-governasaun no promove no protégé direitus umanus iha nasaun foun ne’e.

  Objetivu husi planu estratejiku ne’e  atu hetan informasaun husi partisipantes sira atu dezenvolve planu ne’ebé Instituisaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) iha,”hatutan Dr. Rui.

  Tuir planu, konsultasaun sei hala’o iha Same iha loron 18 Outubru atu nune’e parte tomak bele hato’o ideias no sujestaun atu planu estrategia PDHJ nian bele akumula ema hotu nia ideia molok implementa, hato’o Provedor Interino.

  Presiza informasaun bele kontaktu Lady Ximenes, 7304260 no José Tefa, 7351412