• PDHJ Realiza Enkontru Ho Rede Apoiu Servisu Prizaun

    Dili – iha loron Sesta, 5 Fevereiru 2016, Provedoria dos Diereitus Umanos e Justiça (PDHJ) liu hosi Departamentu Monitorizasaun no Advocasia-Diresaun Direitus Umanus realiza enkontru ho Rede Apoiu Servisu Prizaun (RASP) ne’ebe kompostu hosi Ministeriu da Justisa liu hosi Diresaun Servisu Prizionais, Ministeriu Solidaridade Sosial liu hosi DNDS, Ministeriu Edukasaun liu hosi Diresaun Nasional Ensino Rekorente, ONG mak hanesan SHC, HAK, Karitas Australia no HDS, no mos hosi parte Igreja São Jõao Baptista.

    Filomena Dias nudar xefe Departamentu Monitorizasaun no Advocasia Diresaun Direitus Umanus hatete katak, enkontru RASP nudar atividade enkontru regular ne’ebe mak hala’o kada fulan rua dala ida ho nia objetivu atu mantein linha koordenasaun servisu prizionais, fahe informasaun entre membru RASP relasiona ho atividade ne’ebe mak realiza iha prizaun Gleno no prizaun Becora. Alein ne’e, enkontru RASP mos iha komitmentu ida hodi halo advocasia ba autoridade nivel altu hodi muda politika no bele responde ba problemas ne’ebe mak identifika liu hosi atividade sira hanesan monitorizasaun, desiminasaun informasaun, treinamentu, no sosializasaun.

    Rede Apoi Servisu Prizaun hahu hala’o iha inisiu tinan 2009 no to’o agora sei kontinua nafatin hodi hadiak liu tan atendementu servisu guarda prizionais ba prizioneirus sira durante iha prizaun. Iha inisiu tinan 2016, PDHJ realiza enkontru ba dala primeiru iha edifisiu PDHJ hodi koalia kona-ba progresu servisu durante tinan 2015 no planu servisu ba tinan 2016, no enkontru tuir mai sei realiza fila fali iha Ministeriu da Justisa-Diresaun Servisu Prizionais.