• PDHJ Realiza Enkontru Públiku Ho Autoridade no Komunidade Iha RAEOA

  Oe-cusse – Iha loron 21 to’o 22 Abril 2016, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ), Departamentu Monitorizasaun no Advokasia, Diresaun Nasional Direitus Umanus no Departamentu Monitorizasaun no Prevensaun, Diresaun Nasinal Boa Governasaun, realiza enkontru públiku ho autoridade no komunidade Rejiaun Administrativa Especial Oe-cusse Ambeno (RAEOA), hodi aprezenta rezultadu monitorizasaun konaba Sistema Justisa Iha Area Fronteira, liu-liu Direitu Komunidade Asesu Justisa iha Area Fronteira no Sistema Distribuisaun Aimoruk Aimoruk Iha Territorial Timor-Leste.

  Adjuntu Provedor ba area Direitus Humanus, Dr. Horacio de Almeida, iha abertura hateten ba partisipantes sira katak, objetivu husi atividade ne’e mak ekipa monitoring sira aprezenta rezultadu monitorizasaun konaba peskiza ne’ebé monitoring sira hala’o ona iha Munisipiu 3 mak hanesan Munisipiu Covalima, Bobonaro no RAEOA, konba Sistema Justisa Iha Area Fronteira.

  Adjuntu hatutan katak, peskiza ne’e realiza ona iha tinan 2014 no agora rezultadu peskiza sei iha esbosu, tanba ne’e ohin loron realiza enkontru publiku ho autoridade no komunidade sira atu rona fila fali opiniaun husi autoridades sira, antes relatoriu ne’e publika ba publiku no hato’o ba Ministerio kompetente.

  Adjuntu husu ba partisipantes sira atu fó sira nia opiniaun no komentariu konaba Sistema Justisa Iha Area Fronteira mak halibur ona, karik sei falta informasaun ruma mak mak seidauk kompleta husu informasaun adisional atu kompleta. No mos husu ba partisipantes sira atu fó sira ninia sujestoens konaba rezultadu analiza, konkluzaun no rekomendasaun mak PDHJ nian ne’ebé aprezenta ona.

  Iha sesaun ba aprezentasaun, rezultadu peskiza konaba Sistema Justisa Iha Area Fronteira, partisipantes sira antusiasmu no apresia ho rezultadu peskiza PDHJ nian ne’e, hanesan meius importante ida atu bele fasilita liu tan sira nia prestasaun servisu. Aliened ne’e, partisipantes sira nia informasaun, komentariu, opiniaun no sujestaun adisional sira ligadu ho rezultadu peskiza husi PDHJ nian ne’ebe aprezenta ona.

  Entretantu iha serimonia enserimentu ba enkontru ne’e, Provedor Adjuntu hato’o agradesimentu ba partisipantes sira ne’ebé fó sira nia informasaun adisional. Nomos Provedor Adjuntu hameno hela ba sira katak sira nia informasaun hotu sei halo re-analiza hodi bele reforsa liu tan iha parte rekomendasaun mak PDHJ dezenvolve ona iha esbosu relatoriu monitorizasaun nian, antes atu publika ba publiku no haruka ba Ministerio kompetente atu bele hola responsabilidade para hadiak.

  Enkontru publiku ne’e, realiza iha salaun RAEOA no partisipa husi Komandante PNTL RAEOA, Defensor Públika RAEOA, Procurador Distrital Oe-cusse, Juiz Distrital Oe-cusse, Reprezentante Polisia UPF, Lideransa Komunitaria, Konselhu de Sucos, no reprezentante komunidades husi Suco hirak ne’ebé PDHJ halo monitoring ba.