• PDHJ Realiza Enkontru Públiku Ho Autoridade no Komunidade Munisipiu Bobonaro

  Bobonaro – iha loron 6 Abril 2016, Provedoria Direitus Humanus Umanus no Justisa (PDHJ) Diresaun Direitus Umanus Departamentu Monitorizasaun no Advokasia realiza enkontru públiku ba autoridade no komunidades sira iha Munisipiu Bobonaro hodi aprezenta rezultadu monitorizasaun konaba “Asesu ba Asistensia Saúde Reprodutiva foka ba Servisu Programa SISCa no Sistema Justisa iha area Fronteira”. Atividade ne’e realize ona iha Munisipiu Covalima iha fulan Jullu 2015, no agora realiza tan iha Munisipiu Bobonaro.

  Adjuntu Provedor ba area Direitus Umnanus, Dr. Horacio de Almeida iha abertura hateten ba partisipantes sira katak, objetivu husi atividade ne’e mak ekipa monitor sira aprezenta rezultadu monitorizasaun ba autoridade no komunidades sira no rona fila fali opiniaun no ideias husi partisipantes sira konaba progresu servisu saude no sistema justisa iha Munisipiu Bobonaro. Depois finaliza atividade peskiza ne’e, PDHJ sei publika  rezultadu ba publiku no rekomenda ba orgaun kompetente hodi toma konsiderasaun husi rekomendasaun ne’ebe hato’o iha relatoriu ne’e.

  Provedor Adjuntu husu ba partisipantes sira atu fó sira nia opiniaun no komentariu kona-ba Asesu ba Asistensia Saúde Reprodutiva foka ba Servisu Programa SISCa no Sistema Justisa iha area Fronteira mak PDHJ halibur ona, karik sei falta informasaun ruma mak seidauk kompleta husu informasaun adisional hodi kompleta. No mos husu ba partisipantes sira atu fo sira ninia sujestoens kona-ba rezultadu analiza, konkluzaun no rekomendasaun maka PDHJ dezenvolve ona liu husi materia aprezentasaun rezultadu peskiza ninian.

  Iha sesaun ba aprezentasaun rezultadu peskiza konaba Asesu ba Asistensia Saúde Reprodutiva foka ba Servisu Programa SISCa no Sistema Justisa iha area Fronteira, partisipantes sira antusiazmu no apresia ho rezultadu peskiza PDHJ nian ne’e, hanesan meius importante ida atu bele fasilita liu tan sira nia prestasaun servisu. Aliende ne’e, partisipantes sira hato’o sira nia informasaun, komentariu, opiniaun no sujestaun adisional sira ligadu ho rezultadu peskiza husi PDHJ nian ne’ebé aprezenta ona.

  Entretantu iha seremonia enseramentu ba enkontru ne’e, Provedor Adjunto hato’o agradesimentu ba partisipantes sira ne’ebé fó sira nia informasaun adisional. Nomos Provedor Adjuntu hameno hela ba sira katak sira nia informasaun hotu sei halo re-analiza hodi bele reforsa liu tan iha parte rekomendasaun mak PDHJ dezenvolve ona iha relatoriu monitorizasaun ninian, antes atu publika ba publiku no haruka ba Ministeriu kompetente atu bele hola responsabilidade para hadiak.

  Atividade enkontru públiku ne’e, realiza iha Sede Rejional PDHJ Maliana nian, ne’ebé hetan partisipansaun husi Administrador Munisipiu Bobonaro, Direitor Servisu Saúde Munisipiu Bobonaro, Komandante Polisia Investigasaun Munisipiu Bobonaro, Komandante Unidade Patrolhu Fronteira (UPF) Munisipiu Bobonaro, Liderasan Komunitariu, Konselhu de Sucos no reprezentante komunidade husi suco hirak ne’ebe PDHJ halo monitoriza ba.