• PDHJ Sai Uma Nain Ba Enkontru GJPRU

    Dili : Iha loron 28 Setembru 2018, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) sai uma nain ba enkontru Grupu Jestores Professionais Rekursus Humanus (GJPRU) ba dala VII iha salaun Aikurus Binani KFP Matadouru Dili.

    Iha abertura ba atividade ne’e, Provedor Dr. Silvério Pinto Baptista hateten katak, PDHJ hanesan uma nain ba enkontru GJPRU iha tinan ida ne’e, ne’e hanesan oportunidade ida katak, ba futuru PDHJ sei esforsu hametin liu tan kooperasaun tamba agora hanesan enkontru kontinuasaun de’it ne’ebé antes ne’e realiza tiha ona hodi diskute asuntu importante ba servisu gestaun rekursu umanus nian.

    Hau serteja katak ho enkontru Grupu Jestores Profesional Rekursu Umanus ida ne’e nudar meus ida atu fahe esperensia servisu entre linha Ministerial grupu profesionais rekursus umanus hodi nune’e bele hasae koiñesimentu ba pesoal ida-idak mak hakna’ar an iha parte rekursu umanus iha Ministeriu ida-idak hodi tulun hala’o nia funsaun ho diak liu tan.

    Importansia rekursu umanus ba Instituisaun ida mak atu ajuda instituisaun refere hala’o manajementu ba rekursu funsionáriu sira ne’ebé servisu iha instituisaun ida tuir prosedimentu ka politika husi instituisaun nian, tamba funsionáriu públiku nu’udar makina estadu hala’o nia kna’ar atu fornese servisus ba públiku hodi governu nia naran. Aleinde, funsionáriu públiku iha kna’ar atu servi ema hotu iha sosiedade nia laran la ho’o diskriminasaun.