• Provedor Adjunto Boa Governasaun Sai Orador ba Programa Secretaria de Estado das Cooperativas (SECOP) kona-ba “Formasaun teknika iha area, integridade, inspesaun auditoria no investigasaun”.

    Railaku: Loron, 17 Abril 2024. Provedor Adjunto Boa Governação, Sr. Rigoberto Monteiro, sai orador ba programa Secretaria de Estado das Cooperativa kona-ba ‘Formasaun teknika iha area, integridade, inspesaun auditoria no investigasaun’. Nebe partisipa masimu husi funsionario no diretores husi SECOP. Iha Railaco CCT-NCBA.

    Iha seminariu ne’e Provedor Adjunto lori materia kona-ba, direitus no deveres funsionario publico sira nian iha servisu administrativu nian, prinsipiu sira husi governasaun di’ak hodi hetan igualdade, akuntabilidade, efisensia no efikasia, kontrolu, no profesionalizmu hodi haburas governnasaun diak hodi bele hetan mekanizmu hodi rezolve problema sira iha mal administrativa nia laran.

    Alende ne’e koalia mós kona-ba, mandatu PDHJ nian hodi halo supervizaun politika publika, promosaun, prevensaun, no protesaun. Hodi hamenus diskriminasaun no violasaun sira ne’ebe halai liu ba direitus humanus no governasaun diak atu nune’e bele kaer metin ho prinsipiu sira hodi haburas no hametin governasaun diak no direitus humanus ho diak.

    Formasaun ne’e rasik realiza iha Postu Administrativu Railaco CCT-NCBA Munisipiu Ermera. Ho partisipasaun masimu husi funsionario no diretores SECOP.