• Provedor Halo Enkontru Ho International Committee of the Red Cross (ICRC)

  Provedor-ICRC 1

  Dili- iha loron 10 de Fevereiro de 2015, Provedor, Dr. Silverio Pinto Baptista halo enkontru ho Drew Penland, Xefe Misaun ICRC-TL  iha salaun Biblioteka PDHJ-Caicoli Dili. Liu husi enkontru ne’e, Provedor hateten ba Xefi Misaun ICRC-TL katak, iha tinan hirak liu ba PDHJ halo ona akordu ida ho Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) ho objetivu hodi servisu hamutuk iha area kapasitasaun no monitorizasaun.

  Provedor dehan iha area monitorizasaun foka liu ba problemas ne’ebé mosu iha liña fronteira entre populasaun husi nasaun rua ne’e, no mos halo monitorizasaun ba timor nia oan sira ne’ebé separa ho nia familia iha tempu okupasaun regime militar Indonesia nian iha Timor-Leste.

  Iha oportunidade hanesan, Drew Penland, Xefe Misaun ICRC iha Timor-Leste dehan katak, servisu hamutuk ho PDHJ hanesan passu importante ida, tanba PDHJ hanesan Instituisaun Nasional Direitus Humanus iha nasaun Timor-Leste, maibe nia sei halo kontaktu ho nia Xefi iha Jakarta-Indonesia hodi informa konaba saida mak koalia ona ho PDHJ. Entretantu mos iha posibilidade iha futuru atu ICRC servisu hamutuk ho PDHJ iha area Direitus Humanus.

  Iha loron hanesan, Provedor halo enkontru mos ho Sra. Sonia Leite nudar  Peskizadora  iha Gabinete Perita CEDAW Sra. Milena Pires nian. Iha enkontru ne’e, husu ba Sra. Sonia atu fahe informasaun ba PDHJ konaba esperensia husi comite CEDAW nian, liu-liu Instituisaun Nasional Direitus Humanus hanesan PDHJ bainhira hato’o relatoriu ba membru comite CEDAW iha prosesu presession working grup.

  Iha loron 9 Marsu tinan ida ne’e, PDHJ-TL ne’ebé reprezenta husi Provedor Dr. Silverio Pinto Baptista ne’ebé sei akompanha husi Direitor Geral Dr. Aureo Savio sei halo enkontru presession working grup iha Jenebra.

  Partisipa iha enkontru ne’e maka Sr. Horacio de Almeida, Adjunto Provedor ba area Direitus Humanus no Sr. Valerio Magno Ximenes, Direitor ba Diresaun Direitos Humanos.

  iha loron 11 de Fevereiro de 2015, Provedor Dr. Silverio Pinto Baptista akompanha husi Provedor Adjunto ba area Direitus Humanus Dr. Horacio de Almeida no Provedor Adjunta ba area Boa Governasaun Sra. Jesuina Maria Ferreira Gomes, MPA  halo enkontru ho Inspektor Jeral do Estado, Sr. Francisco de Carvalho hodi koalia konaba kooperasaun servisu entre instituisaun rua ne’e ba futuru.