• Provedor hasoru malu ho Veteranus, Professores Transfarensia no Komunidade Afetadu Ba Projetu ZEESM

  RAEOA– iha loron 10 Juñu 2016, Ekipa Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) lidera husi Provedor, Dr. Silverio Pinto Baptista, hasoru malu ho Veteranus, Professores Transfarensia no Komunidade Afeitadu ba Projetu Alargamentu Estrada no Projetu Irigasaun no Barazen Tono no iha RAEOA.

  Objetivu husi enkontru ne’e, mak Provedor, Dr. Silverio Pinto Baptista, esplika kna’ar Instituisaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) nian ba partisipantes sira no mos rona preukupasaun, problemas no defikuldades ne’ebé Veteranus, Komunidade Afeitadu no Professores Transfarensia sira hasoru iha RAEOA.

  Provedor, Dr. Silverio Pinto Baptista, hateten ba partisipantes sira katak, ezistensia Instituisaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) nian núdar orgaun Independente, ne’ebé iha kna’ar atu hare no buka hatan ba sidadaun sira nia problema hasoru entidades públiku sira.

  Hasoru malu entre ekipa Provedoria ne’ebé lidera husi Provedor, Dr. Silverio Pinto Baptista ho Prezidente Autoridade RAEOA no ZEESM-TL, Dr. Mari Alkatiri ho nia Secretariu Rejiaun sira, Provedor informa mos ba partsipantes sira katak, enkontru entre ekipa Provedoria ho Prezidente Autoridade laos tanba tuir Provedor nia hakarak maibe ne’e hanesan reprezenta imi (Komunidade Red) hotu nia halerik no preukupasaun ne’ebé hato’o iha momentu ekipa Provedoria halo monitorizasaun ba implentasaun Projetu Alargamentu Estrada no Projetu Irigasaun no Barazen  Tono, iha tinan 2015.

  Reprezentante Prezidente Autoridade RAEOA no ZEESM-TL, Reomisiu Salu, nudar Secretariu Rejiaun ba asuntu Agricultura hateten katak, rezultadu fiskalizasaun husi membrus Parlamento Nasional no orgaun estadu sira hanesan Instituisaun Provedoria ita tenke tau iha fatin ne’ebé a’as.

  Iha oportunidade ne’e mos, reprezentante husi Professores Transfarensia, reprezentante husi Veteranus hato’o sira nia preukupasaun konaba sistema transfarensia ba professores sira husi fatin ida ba fatin seluk, tanba karta despaixu husi Governu hasai nia baze legal la klaru, hela fatin ba professores sira la diak no mos mekanismu ba prosesu pagamentu ba veteranus sira la’o to’o dalan klaran hapara fali ho razaun dehan iha falsifikasaun ba dokumentus no rai ne’ebé projetu ZEESM uza atu halo hotel bintang lima, tanba rai ne’e rai privadu maske rai ne’e seidauk iha titlu.