• Provedora Hasoru Malu ho Primeiru Ministru

  Dili: Provedora Direitus Humanus no Justisa, Sra. Jesuina Maria Ferreira Gomes, MPA akompaña ho Xefe Gabinete Provedoria, Sr. Silvino Saldanha Pereira, hasoru malu ho Primeiru Ministru VIII Governu Konstitusionál, Taur Matan Ruak, iha Palacio do Governo, Sesta-feira, 27/09/2019.

  Objetivu husi hasoru Primeiru Ministru ne’e, atu komvida Primeiru Ministru hodi partisipa iha semináriu nasionál, ne’ebé Provedoria Direitus Humanus no Justisa (PDHJ), sei organiza iha loron 22 to’o 24 Outubru 2019.

  Semináriu ne’e realiza tanba PDHJ hanesan uma nain ba enkontru grupu tékniku no Forum Nasional Instituisaun Direitus Humanus Asiátiku ka South East Asia National Human Right Institutions Forum (SEANF), ne’ebé kompostu husi nasaun neen mak hanesan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philipina, Thailand no Timor-Leste.

  Nu’udar uma nain, PDHJ organiza ona ekontru tékniku ho pais membrus SEANF ba dala rua iha Dili, ne’ebé iha enkontru dahuluk hala’o iha fulan Abril 2019, no enkontru daruak hala’o iha fulan Jullu 2019.

  Iha fulan Outubru loron 22 to’o 24, PDHJ sei organiza tan komfrensia annuál ba dala-16, ne’ebé sei partisipa husi komisarius husi Komisaun Direitus Humanus Asiátiku, ho sira-nia delegasaun sei to’o iha Dili loron hirak antes komfrensia annuál ne’e hahú.

  Komfrensia annuál ne’e sei loke ho semináriu internasionál ida ho tema “ Garante Inkluzividade no Igualdade ba Ema ho Defisiensia”. Tan ne’e, Provedoria hakarak komvida Xefe du Guvernu atu partisipa iha semináriu internasionál ne’e, hodi partilla informasaun konaba esforsu saida mak governu halo ona, liga ho ratifikasaun Komvensaun Internasional Direitus ba Ema ho Defisiensia, tanba husi nasaun membrus neen ne’e, úniku Timor-Leste maka seidauk ratifika Komvensaun Internasional Direitus ba Ema ho Defisiensia.

  Tanba ne’e, mesmu seidauk serteza katak Primeiru Ministru atu partisipa, maibé karik lae maka Primeiru Ministru sei delega ninia membru governu balu hodi partisipa iha semináriu internasionál ne’e.

  Alende membru governu, sei partisipa iha semináriu internasional ne’e organizasaun sosiedade sivíl, membru parlamentu, akadémiku, ajensia ONU sira iha Timor-Leste, hodi partilla esperiénsia prátika di’ak, estratéjia no mata dalan sira hodi promove no avansu direitu ema ho defisiensia sira.

  Lalaok husi semináriu ne’e maka sei iha mós aprezentasaun konaba ema ho defisiensia iha Timor-Leste, husi organizasaun ema ho defisiensia, no PDHJ sei aprezenta estudu/baseline paper konaba direitu ema ho defisiensia, husi instituisaun membrus SEANF sira, no sei iha diskusaun plenária hodi fasilita interasaun ne’ebé produtivu liu entre partisipante ho orador liga sira.