• selebra loron internasional direitus umanus, pdhj fó premio direitus umanus ba pntl

  Date : 12-12-2011

  Manatuto-Hodi selebra aniversario loron internasional direitos umanus loron 10 desembru ba dala 63 neébé PDHJ selebra hamutuk ho komunidade sira iha Sub Distritu Natarbora Distritu Manatutu, PDHJ fó premio direitos umanus ba PNTL husi esquadra Distritu Manatutu no esguadra Distritu Lautem.

  Dr. Silverio Pinto Baptista, Provedor Interino no Provedor Adjunto ba area direitos umanus “esplika katak, Kriteria hodi fó premio direitos umanus ba PNTL husi esquadra 2 neé tanba durante tinan ida nia laran hahu husi loron 1 Fulan Novembru tinan 2010 toó loron 2 Fulan Novembru 2011 laiha keixa ida husi komunidade sira kona-ba indikasaun violasaun direitos umanos hasoru membros PNTL husi esquadra Manatutu no Lautem”.

  Provedor Adjunto ba area direitos umanus neé hatutan liu husi premio direitos umanus neé nuúdar meus ida fó motivasaun ba membrus PNTL sira husi esguadra rua referee no PNTL husi esguadra sira seluk hodi bele serbi diák liu tan komunidade sira ho profesional tuir lei no ordem mak iha.

  Bainhira simu tiha premio direitus umanus, Januario Soares, komandante PNTL esguadra sub distritu Natarbora neébé reprezenta komadante PNTL esguadra Manatutu hateten katak, sente urgullu ba premio referee tanba bele fó motivasaun ba sira atu bele serbi diák liu tan povo no nasaun ida neé.

  Fernanda Quimaraes Borges, Adjunta direitos umanus UNMIT iha nia diskursu hateten iha loron 10 dezembru 2011 loron espesial ida atu ema hotu refleta saida mak bele halo nuneé direitus umanus bele sai realidade ba ema hotu no iha fatin hotu-hotu.

  Fernanda Quimaraes hatutan PNTL no PNTL tenke kontinua foti aas lei no respeita direitus umanus tomak, maske iha situasaun difisil. Tenke iha kontrola makaas kona-ba lori pistola no kilat, inklui durante oras neébé forsa seguransa la serbisu.

  Fernanda Quimaraes hateten Timor-Leste iha potensia bele sai hanesan lider iha rejiaun asistico relasaun ho respeita direitu sidadaun sira nian. Iha progresu balun neébé halo tiha ona dezde independensia iha tinan 2002 no depois krize 2006.

  Entertantu hodi selebra loron direitus umanus PDHJ mós halaó programa servisu movel hahu iha loron 8-9 Dezembru 2011 iha Suku Kribas no Laklubar. Liu husi servisu movel komunidade sira kestiona nafatin kona-ba osan subsidiu ba idozu sira neébé iha etapa primeiru sira simu maibe tuir mai sira nia naran iha lista pagamentu laiha. Nuneé mós problema kona-ba rai, plantasaun, dadus veteranus neébé naran taka ona maibe veteranus sira balun seidauk simu osan, estrada iha natarbora kompania sira halo ho montante osan neébé boot maibe la iha kualidade no laiha kuinesimentu ba autoridade sira iha aria referee bainhira projeitu tama no aleizadus balun iha aria referee la hetan asistensia husi Ministeriu Solidaridade Sosial (MSS) maske sira nia dadus hatoó ona ba MSS. Iha mos inan aman husi estudantes sira kestiano kona-ba problema merenda eskolar tamba programa merenda eskolar alunus sira han deit sasoro tanan.

  Kona-ba kestaun sira mak komunidade sira kestiona tuir Provedor Adjuntu ba area direitos umanus hateten katak, sei relata ba Provedor no Adjuntu Provedor ba area boa governasaun hodi forma ekipa ida atu halo monitoring iha fatin refere.

  Bazeia ba Konstituisaun RDTL Artigu 27, Provedor dos Direitos Humanos e Justiça nu’udar órgaun indepedente ida iha knaar atu haree no buka hatán sidadaun sira-nia problema sakar podér públiku, atu haree loloos hahalok sira ne’ebé tuir lei no halo prevensaun no hahú prosesu tomak hodi haburas fali Justiça.

   

  Presiza Informasaun Kontaktu Lady Ximenes, TP Relasaun Públika PDHJ Telemovel 7304260 no Jóse Tefa 735 1412