• Seminariu Nasional Direitu Prizioneirus Hodi Asesu ba Justiça Formal

    Baucau : Doutora Jesuina Maria F. Gomes, atual Provedora Direitus Humanos e Justiça (PDHJ), iha loron 18 Janeiro 2019 acompanha husi diretora delegasaun teritorial Baucau Sra. Joanita S. da Costa, partisipa iha seminariu nasional kona ba “Direitu Prizioneirus Hodi Asesu ba Justiça Formal”.

    Entretantau objetivu husi seminariu nasional ho titulu Prizioneirus Hodi Asesu ba Justiça Formal ne’e rasik realize ho objetivu atu melhora diak liu tan servisu tribunais nian hodi asegura prizioneirus prizaun preventiva sira nia direitu ba asesu justisa formal no atu hetan informasaun lolo’os kona ba funsionamentu judisiariu iha Timor leste inklui deskute problema no lacuna sira liga ba asuntu justisa formal hodi buka solusaun hotu.
    Iha seminariu ne’e liu husi aprezentasaun materia ho topiku direitu prizioneiru hodi asesu ba justiça formal liga ho knaar servisu PDHJ nian Provedora direitus Humanos no Justiça haktuir katak, durante ne’e PDHJ sempre halo monitorizasaun ba iha Prizaun sira hodi hare ba kondisaun ne’ebé lao iha prizaun nia laran.
    Seminariu ne’e rasik realiza husi asosiasaun HAK iha Salaun Uma Dame Vila Nova Baucau, durante loron ida no hetan partisipasaun masimu husi Ministru Justiça no nia diretores sira, Prezidenti autoridade munisipiu Baucau, autoridades lokal, Juis administrador Tribunal Baucau inklui sosiedade sivil sira.