• estadu emerjensia bele fó impaktu ida negativu kona-ba direitos balun.

  Data, 14-03- 2007 Medidas barak rekomenda ona atu nune’e bele hakotu laloran violensia ne’ebé mak ita-nia nasaun hasoru. Nune’e mós iha loron 4 no loron 5 fulan Marsu 2007 Prezidente da Republika Timor-Leste Xanana Gusmão hato’o ona deklarasaun kona-ba “Estadu emerjensia”. Bazeia ba deklarasaun kona-ba “estadu emergensia” Provedória dos Direitos Humanos e Justiça tuir artigo 27 konstituisaun RDTL katak Provedór nu’udar Instituisaun Estadu nian ne’ebé indepedente hato’o Read more [...]
 • Hasae kapasidade funsionariu pdhj tuir treinamentu iha filipina

  Data, 16-02-2007 Atu hasae kapasidade funsionariu sira nian husi Provedória dos Direitus Humanos e Justiça (PDHJ) sei haruka funsionariu nain 4 ba Filipina durante semana ida hahu husi loron 17 Fevereiru to’o loron 27 Fulan Fevereiru hodi tuir treinamentu. Treinamentu ne’ebé sei hala’o iha Universidade de Davao City Filipina ne’e ho objetivu atu bele aumenta kapasidade funsionariu sira liu-liu husi area asistensia publika no dokumentasaun kona-ba sistema jestaun ba file. Funsionariu Read more [...]
 • treinamentu ba funsionariu pdhj importante

  Data, 08-02-2007 Provedória dos Direitus Humanos e Justiça (PDHJ) oras ne’e dau-daun hala’o hela treinamentu ba funsionariu PDHJ nian iha area Boa-Governasaun no Anti Korupsaun iha Caicoli Dili Timor-Leste. Treinamentu ne’e sei hala’o durante fulan 6 nia laran hahu iha inisiu fulan Fevereiru tinan 2007 to’o jullu tinan 2007. “ Treinamentu nu’udar pasu ida importante tebes atu bele hasae kapasidade funsionariu PDHJ sira nian liu-liu husi area Boa-Governasaun no Anti-Korrupsaun, hateten Read more [...]
 • treinamentu importante tebes atu aumenta kuiñesimentu ba funsionariu pdhj

  Data, 05-02-2007 Provedória dos Direitus Humanos e Justiça (PDHJ) sei hala’o treinamentu ida iha salaun enkontru PDHJ nian iha Caicoli Dili Timor-Leste. Treinamentu ne’e sei hala’o durante semana rua nia laran hahu iha loron 5 fulan fevereiru tinan 2007 to’o 16 fevereiru tinan 2007. Objetivo husi treinamentu ne’e mak atu aumenta liu tan kuiñesimentu funsionariu foun PDHJ nian iha area Direitus Humanos. Materia iha treinamentu ne’e mak hanesan, konseitu ho prinsipu báziku kona-ba Read more [...]