• pdhj realiza treinamentu kona-ba direitos humanos, analiza konflitu no mediasaun ba lideransa komunitaria

   Data:  22-08-2012 Distrito Lautem-Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi direasaun nasional Direirus Humanos realiza treinamentu ba lideransa komunitaria sira iha Distritu Lautem. Treinamentu ne,ebé hala’o hahu husi loron 13-17 Agostu 2012 ne,e realiza tanba servisu hamutuk entre PDHJ, Ministeriu Administrasaun Estatal (MAEOT) liu husi direasaun Nasional Administrasaun Apoiu Suku no Ministeriu Solidaridade Sosial (MSS) liu husi diresaun Nasional Asistensia Sosial. Treinamentu Read more [...]
 • pdhj publika rezultadu monitorizasaun eleisaun prezidensial no parlamentar 2012

  Date : 8-08-2012 Dili : Provedoria dos Direitus Humanos e Justiça (PDHJ) iha loron 7 Agostu 2012, publika rezultadu monitorizasaun eleisaun Prezidensial no Eleisaun Parlamentar ba publiku liu husi workshop ho tema “Sorumutu Nasional hodi Habelar Informasaun kona ba promove Governasaun Di’ak no Proteje Direitos Humanos iha kampanha ba Eleisaun Prezidensial no Parlamentar 2012”. Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Dr. Sebastião Dias Ximenes iha abertura ba workshop ne’e, hateten Read more [...]
 • pdhj fahe informasaun ba komunidade oe-cusse

  Date:  30-07-2012 Distrito Oe-cusse – Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi ekipa ne’ebe kompostu husi  Diresaun Nasional Direitus Hunanus (DH), Diresaun Nasional Boa Governasaun (BG) no Diresaun Nasional Assistensia Publiku (DPA) hala’o  aktividades  “Servisu Movel ” iha  Suco Usi-Taco Sub-Distrito Nitibe, Suco Bobometo Sub-Distrito Oe-silo no Suco Lifau Sub-Distrito Pante Makassar Distrito Oe-cusse durante loron 3 hahu husi loron  25 to’o 27 Julhu 2012. Objectivu Read more [...]
 • pdhj loke investigasaun ba kazu atuasaun pntl ne,ebé halo mate joven ida iha dili

  Date:  19-07-2012 Dili- Dr. Rui Pereira dos santos, Provedor Interino hateten katak, bazeia ba akontesimentu ne’ebe mosu iha Kapital Dili, iha Domingo to’o Segunda-Feira dia 16 Jullu 2012, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi ekipa monitor halo ona observasaun ba iha fatin detensaun polisia nian iha Caicoli-Dili. Ekipa monitor PDHJ identifika katak iha ema nain sanulu resin ida (11) oras ne’e daudaun detein hela iha sela detensaun hodi hein prosesu investigasaun. Iha Read more [...]
 • Ema 11 Iha Fatin Detensaun Polisia

  Date :  17-07-2012 Dili- Dr. Sebastião Dias Ximenes, Provedor de Direitus Humanus no Justisa hateten katak, bazeia ba akontesimentu ne’ebe mosu iha Kapital Distrito Dili, iha Domingo to’o Segunda-Feira dia 16 Jullu 2012. Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) liu husi ekipa monitor halo observasaun ba iha fatin detensaun polisia nian iha Caicoli-Dili, ekipa identifika iha ema nain sanulu resin ida (11) oras ne’e dadaun detein hela hodi hein prosesu investigasaun. Provedor mos Read more [...]
 • komunikadu ba imprensa

  Date : 12-07-2012 Dili – Tuir rezultadu observasaun ekipa monitorizasaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) ba eleisaun lejislativa  iha loron 7  de Jullu de 2012 ne’ebe halo iha territorio laran, em jeral lao diak, maibe ekipa PDHJ identifika iha centro votasaun balun iha eleitores balun tenta atu vota dala rua (2) maibe Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) hatene no konsegue kaptura. Dr. Sebastião Dias Ximenes, Provedor hateten katak tuir observasaun ekipa monitorizasaun  Read more [...]
 • pdhj husu parpol simu rezultadu eleisaun

  Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) husu lider partido politika atu simu rezultadu eleisaun ho fuan no laran hodi garante paz no estabilidade iha nasaun ne’e. Adjuntu PDHJ ba area direitus humanus Dr. Silveiro Pinto Baptista hatete, tempu to’o ona Timor-Leste (TL) hatudu ba mundu katak Timor mos bele lidera nia eleisaun ne’ebe kredivel , segredu, demokrasia hodi hili nia Governo atu ukun iha tinan lima mai. “Iha oportunidadade ida ne’e, hau husu ba lider partidu politiku Read more [...]
 • pdhj simu lamentasaun husi komunidade konaba hatoó kesar bainhira mosu efensas eleitoral

  Date ; 22-06-2012 Dili- Ekipa monitor PDHJ iha Distritu Ermera simu lamentasaun husi komunidade sira katak komunidade sira iha Distritu refere barak maka la hatene kona-ba mekanismu hatoó kesar kuandu mosu ofensas eleitoral. Padre Paroquia Distrito Ermera, Lourensu de Deus hateten ba ekipa monitorizasaun Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) katak, servisu husi Comisaun Nasional da Eleisaun (CNE) no Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) ladun servisu maximu to’o iha Read more [...]
 • fp no labarik involve iha kampaña elpar

  Date : 20-06-2012 Covalima –Kampaña partido Fretilin iha Kampo Ladi, Suco Kamanasa Distrito Covalima, ekipa monitorizasaun husi Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) identifika katak Funsionario Publiku (FP) husi Ministerio da Edukasaun (ME) liu husi profesores balun husi eskola sekundario Seran Kotek no mos  labarik barak mak involve iha  aktividade kampaña. Tuir observasaun husi ekipa monitorizasaun iha Distrito Covalima katak, partido Fretilin hahu kampaña komesa ho mobiliza Read more [...]
 • PDHJ Involve Iha Produs Buletin de Votos Iha Kupang-Indonesia

  Date : 18-06-2012 Dili- Ekipa husi Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) kompostu husi Claudio do Rego, Directur Diresaun Asistensia Públika (PDHJ), Eusebio da Costa, Inspector Jeral (PDHJ) no Manuel Maia iha loron 14 Juñu 2012 desloka ba Kupang-Indonezia hodi halo akompañamentu ba produs bulletin de votos ba eleisaun Parlamentar iha loron 7 Jullu 2012. Dr. Rui Pereira dos Santos, Provedor Interino hateten katak, involvimentu Provedoria dos Direitus Humanos e Justiça hanesan instituisaun Read more [...]